Secretaris OCMW en gemeente

De secretaris Luc Dom is een ambtenaar en wordt door de gemeenteraad benoemd. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij en maakt het verslag, de notulen, op. Hij bereidt de zaken voor die onderworpen zijn aan de gemeenteraad of het college. Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen leidt en coördineert hij de gemeentediensten. 

Hij is ook OCMW-secretaris. In deze functie staat hij in voor de dagelijkse werking van het OCMW en de coördinatie van de verschillende diensten. Hij leidt de vergaderingen van het managementteam.

Bij de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst ziet hij erop toe dat de beslissingen overeenstemmen met de bestaande regelgeving en zorgt hij voor het opmaken van het verslag.

De secretaris is hoofd van het OCMW- en gemeentepersoneel.