Toegankelijkheidsverklaring

Lokaal bestuur Kontich levert voortduren inspanning om haar website www.kontich.be zo toegankelijk mogelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad, en dit tot op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Enkele voorbeelden:

 • De broodkruimelnavigatie bovenaan elke pagina toon je de plaats van de pagina in de structuur van de website.
 • Kleurcontrast is voldoende en inhoud is begrijpelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden.
 • De website is bruikbaar zonder muis. Je kan navigeren door enkel gebruik te maken van het toetsenbord.
 • Alle pagina's van de website zijn zoveel mogelijk gestructureerd en betekenisvol opgebouwd.
 • PDF-documenten zijn zo goed als mogelijk toegankelijk gemaakt. De tekst is leesbaar in de correcte volgorde.

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is dus van toepassing op de website www.kontich.be.

Nalevingsstatus

Deze website www.kontich.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

1) Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018

De onderstaande inhoud is niet of slechts deels toegankelijk:

- Er is geen transcriptie voorzien bij op tijd gebaseerde media (toegankelijkheidseisen 1.2.1. en 1.2.3.).

- Semantische elementen van de teksten kunnen niet op slechts deels door software bepaald worden of zijn niet of slechts deels beschikbaar in tekst (toegankelijkheidseis 1.3.1.).

- Kaarten en plannen met geo – informatie voldoen mogelijk niet aan alle toegankelijkheidseisen (toegankelijkheidseisen 1.1.1., 1.3.2., 1.4.1. en 2.1.1.)

- kantoorbestandsformaten voldoen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsvereisten.

2) Onevenredige last

Naast de bovenstaande uitzonderingen kunnen we al lokaal bestuur beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van onze website toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

 • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie
 • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking
 • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren, welke PDF – formulieren we door een tekst – naar – spraakmodule kunnen laten voorlezen en we halen onnodige PDF-bestanden offline.

3) De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.kontich.be linken we op verschillende pagina’s door naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

4) De toegankelijkheidsrichtlijnen zijn niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties

a)  Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken; vb Pdf-documenten die vóór 23 september 2018 op de website werden geplaatst, op voorwaarde dat ze geen informatie bevatten over de sollicitatieprocedure bij het lokale bestuur
 b)  vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2020;
 c)  live uitgezonden, op tijd gebaseerde media; Live audio of een videoreportage, promotie- of campagnefilmpjes
 d)  onlinekaarten en -karteringsdiensten, voor zover essentiële informatie op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt in het geval van voor navigatie bestemde kaarten; Een kaartje met de ligging van het gemeentebestuur - als de bereikbaarheid van het gemeentebestuur op kaart wordt aangeduid, moet er ook een alternatieve toegankelijke beschrijving worden voorzien
 e)  Inhoud van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar gezag staat; Automatisch ingevoerde advertenties of blogs
 f) Reproducties van erfgoedstukken die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt, in functie van de bewaring van het stuk, de authenticiteit van de reproductie, gebrek aan een geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossing om teksten om te zetten, … vb scan van een oud manuscript

g) Archieven, op voorwaarde dat de inhoud niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen, en niet meer wordt bijgewerkt na 23 september 2019 vb Gearchiveerde nieuwsberichten of blogartikels

H ) content van extra- en intranetten, te weten websites die enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek als zodanig, die is gepubliceerd vóór 23 september 2019, tot dergelijke websites een ingrijpende herziening ondergaan;
I) content van websites en mobiele applicaties die als archieven kunnen worden aangemerkt, wat betekent dat zij enkel content bevatten die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt bijgewerkt of aangepast na 23 september 2019.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 7 september 2020 in samenwerking met de webleverancier LCP.

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

 • het nemen van technische maatregelen door onze websitehost LCP NV teneinde de technische correctheid van HTML-pagina’s te garanderen. 
 • integratie van een screeningstool ontwikkeld door onze websitehost LCP NV in het CMS. Via deze tool toetsen we onze volledige website op regelmatige basis.
 • aanpassing van de frontend met een hoogcontract switch knop
 • een zelfbeoordeling door de overheidsinstantie
 • Sensibiliseren, informeren en instrueren van medewerkers die (delen van) onze website onderhouden. De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 9 september 2020.

 

Feedback en contactgegevens

Als je ondanks de maatregelen die we al namen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op www.kontich.be, neem dan contact op door te mailen naar communicatie@kontich.be. Je kan ook een formulier invullen via ons digitaal loket.

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de website en voor de verwerking van verzoeken die via het feedbackmechanisme worden verstuurd.