College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid en vergadert daarom wekelijks (elke maandag). Dit college is samengesteld uit de burgemeester en de schepenen, bijgestaan door de algemeen directeur die het verslag opneemt.

Schepenen worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van de partijen die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners in de gemeente. In Kontich zijn er dat 6. 
Schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid. Om het bestuur van de gemeente te organiseren, heeft iedere schepen wel een werkterrein met meerdere beleidsthema’s zoals financiën, milieu, openbare werken of cultuur.
Het college van burgemeester en schepenen neemt zijn beslissingen gezamenlijk. Het schepencollege oefent het dagelijks bestuur uit, en heeft nog een hele reeks andere bevoegdheden zoals:

- de voorbereiding van de gemeenteraad en de uitvoering van de beslissing ervan
- het beheer van de gemeentelijke inrichtingen (scholen, musea, bibliotheken, sportaccommodaties,… ) 
- het leiden van en toezicht uitoefenen op gemeentewerken
- toezicht op de ambtenaren, de boekhouding en het Sociaal Huis - OCMW
- afleveren van omgevingsvergunningen (bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis of het lozen van afvalwater)
- het benoemen en ontslaan van personeel
- het vaststellen van belastingkohieren. 

Samenstelling