Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste gezag in de gemeente. Alle taken die de wet niet uitdrukkelijk aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen oplegt, horen toe aan de gemeenteraad. De raad controleert ook het werk van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid van de gemeentezaken. Concreet houdt dit onder meer in dat de gemeenteraad: 

  • de gemeentelijke reglementen opmaakt (bijvoorbeeld over straten waar er eenrichtingsverkeer komt of over normen in verband met de regeling van de verdeling van de subsidies aan de sportverenigingen in de gemeente) 
  • de goederen van de gemeente beheert. Dit wil zeggen dat enkel de gemeenteraad kan beslissen of de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt, verkoopt of verhuurt 
  • de gemeentebegroting en –rekening goedkeurt. De gemeentebegroting is de raming van wat de gemeente in de loop van een volgend jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor het jaar verwacht. De gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar 
  • beslist welke gemeentebelastingen de inwoners betalen en hoe hoog die belasting is 
  • personeel van de gemeente benoemt, bevordert of ontslaat.


De macht van de gemeenteraad is echter beperkt. Sommige beslissingen van de gemeenteraad worden achteraf nog nagezien of goedgekeurd door een hogere overheid, doorgaans de Vlaamse Gemeenschap. Om de zes jaar bepalen de kiezers aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen welke mensen er in de gemeenteraad zetelen. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. Kontich heeft momenteel 27 gemeenteraadsleden of zetels. Aan de hand van de zetelverdeling komt er een zogehete coalitie of meerderheid tot stand. De overige gemeenteraadsleden vormen de oppositie of minderheid. Het is de coalitie of meerderheid die bepaalt hoe het college van burgemeester en schepenen is samengesteld.
De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar en doorgaans één keer per maand. In Kontich is dat meestal op maandag en telkens om 20.30 u. tenzij anders aangekondigd. Je kan de gemeenteraad bijwonen want de zittingen zijn (voor wat de publieke agendapunten betreft) openbaar. De agenda en het vertoog van de gemeenteraad kan je raadplegen onder de knop "agenda en verslagen".

Om je beter te betrekken bij het gemeentelijk beleid, heb je de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de leden van het college. Dit kan tijdens de publieksvragen die de gemeenteraad vooraf gaan.

 

Samenstelling