Gemeenteraad

Bekijk hier de gemeenteraden

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in het lokaal bestuur.

Om de zes jaar bepalen de kiezers aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen welke personen er in de gemeenteraad zetelen. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Kontich telt momenteel 27 raadsleden.

Nieuw in deze legislatuur is dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een identieke samenstelling hebben. Daar zorgde het nieuwe decreet lokaal bestuur voor.

De gemeenteraad is bevoegd voor het algemeen gemeentelijk beleid en keurt het meerjarenplan en het jaarlijks budget goed.

Bovendien maakt de raad de gemeentelijke reglementen op (o.a. gemeentelijke belastingen en retributies) en beslist het over de goedkeuring van overeenkomsten met externe partners (samenwerkingovereenkomsten, koop en verkoop, huur en verhuur, …).

De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar en doorgaans één keer per maand (uitgezonderd de zomervakantie). In Kontich is dat meestal op de derde maandag van de maand om 20 u.

Je kan de gemeenteraad bijwonen want de zittingen zijn openbaar.

In het begin van de gemeenteraad heb je als burger de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de leden van het schepencollege (1ste agendapunt: ’de publieksvragen').

Samenstelling