Privacyverklaring

Het lokaal bestuur Kontich biedt u deze website (www.kontich.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het lokaal bestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

Het lokaal bestuur Kontich aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich.

Het lokaal bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het lokaal bestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het lokaal bestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het lokaal bestuur van Kontich of aan de organisaties die het lokaal bestuur van Kontich hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het lokaal bestuur van Kontich en de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het lokaal bestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

3. Informatie verzameld door camera’s

In het kader van een proefproject, in samenwerking met IGEAN en met steun van VLAIO, worden er sinds 19/8/2019 met een camera op één van de vuilnisophaalwagens beelden verzameld van het straatbeeld in Kontich en Waarloos. Dit heeft als doel de straten van de gemeente proper te houden door detectie van sluikstort, waarna hiervoor automatisch een signaal doorgegeven wordt aan de nodige diensten om het vuilnis zo snel mogelijk te verwijderen. Het doel van deze camera’s is in dit proefproject dus niet het capteren van personen, maar van sluikstort en/of zwerfvuil. Dit doen we in het kader van onze opdrachten als lokaal bestuur. Uiteraard is het mogelijk dat u, door u buiten te begeven in Kontich, op de beelden waar te nemen zal zijn. Hierdoor is ook dit een verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij u bepaalde rechten heeft zoals in de privacyverklaring beschreven.

Deze beelden worden slechts bewaard tot het einde van dit proefproject, zijnde februari 2020. Hierna worden enkel bepaalde beelden noodzakelijk voor de werking van de achterliggende software bewaard. Deze worden zo bewerkt zodat identificatie van u als persoon moeilijker of onmogelijk is.

4. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het lokaal bestuur van Kontich controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het lokaal bestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het lokaal bestuur van Kontich aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het lokaal bestuur van Kontich verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van Kontich: communicatie@kontich.be

5. Bescherming van de persoonsgegevens

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van/als het lokaal bestuur
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u
 • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware, meldingen …);

   

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Pixels

Wij plaatsen geen pixels (bijvoorbeeld facebookpixels)

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar onze informatieveiligheidsconsulent: privacy@kontich.be of via het elektronisch privacyformulier

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op contact@toezichtcommissie.be