Vast Bureau

Het vast bureau bestaat uit leden van de raad en staat in voor het dagelijks beheer van het OCMW. Het vast bureau beslist over:

 1. Goedkeuring van periodieke rapportering van de operationele diensten
 2. Goedkeuring van de jaarverslagen van de voorzieningen en diensten van het OCMW
 3. Interne reglementen en administratief handboek (procedures, vademecum sociale dienst, kwaliteitshandboeken)
 4. Huurovereenkomsten voor goederen, gebouwen en lokalen als verhuurder en als huurder (uitgezonderd doorverhuren aan kansarmen).

Het vast bureau adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn over:

 1. De beleids- en beheerscyclus en het meerjarenplan
 2. Samenwerking tussen gemeente en OCMW en integratie van de ondersteunende diensten
 3. Optimalisering van de samenwerking tussen de gemeentelijke sociale diensten en raden, die bevoegd zijn voor beleidsdomeinen waarop ook het OCMW actief is
 4. Optimalisering van de werkingsefficiëntie van de OCMW-diensten
 5. Bijkomende ‘preventieve’ acties, maatregelen en/of campagnes die bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van het OCMW;
 6. Financiën, personeels-, en patrimoniumdossiers;
 7. Managementaangelegenheden.


Het vast bureau vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

 

Samenstelling