Financiële dienst

De financiële dienst voert het financieel beleid van het lokaal bestuur uit: de dienst stelt de begroting op, de meerjarenplanning, de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de balans en budgetten... 

Verder staat deze dienst in voor de bestelbons, facturatie, boekhouding, betalingen, kasbeheer, de inventaris van het patrimonium, de verzekeringen en rekeningen van de kerkfabrieken...
Tot slot behandelt deze dienst de gemeentebelastingen: reglementen, aangifteformulieren, kohieren en bezwaarschriften.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?