Meerjarenplannen, Budgetten, Jaarrekeningen Gemeente

Sinds 2014 moeten alle lokale besturen voor hun beleidsplanning en boekhouding de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) volgen, dit is de Vlaamse regelgeving ter zake.

Die schrijft o.a. de opmaak van een aantal beleidsrapporten voor: 6-jaarlijks moet een Strategisch Meerjarenplan opgesteld worden, waaruit jaarlijks een budget wordt afgeleid. Na de eveneens jaarlijkse opmaak van een jaarrekening, kan het Meerjarenplan herzien worden met o.a. de verwerking van het resultaat van deze rekening.

Op deze pagina publiceren we zo snel mogelijk na de goedkeuring de beleidsrapporten van de Gemeente Kontich.

Bijlagen