Water

Waterkwaliteit Kontichse waterlopen 
In Kontich zijn er 6 belangrijke waterlopen. De Bautersembeek, de Babbelkroonbeek en de Hessepoelbeek maken deel uit van het Netebekken (deelbekken Beneden Nete). Ze vloeien van het midden van de gemeente naar de oostgrens. De overige waterlopen behoren tot het bekken van de Benedenschelde (deelbekken Beneden Vliet). De Edegemse Beek vormt het grootste gedeelte van de noordgrens met Edegem. De westelijke helft van de gemeente wordt gedraineerd door de Mandoersebeek die uitmondt in de Edegemse Beek. Tegen de westgrens ligt een onbenoemde zijloop van de Mandoersebeek. Een deel van deze zijloop, een deel van de Hessepoelbeek en de Bautersembeek zijn waterlopen van 3de categorie, wat inhoud dat de gemeente instaat voor het onderhoud. 

De waterkwaliteit van de Kontichse waterlopen zijn op zijn best matig te noemen (matig tot zeer slecht). 

Grondwater/ putwater 
In 1994 werd de putwaterkwaliteit in Kontich onderzocht. Deze studie toonde aan dat geen enkele put (op een totaal van 24 putten) water leverde dat aan de drinkkwaliteitsnormen voldeed. Voor drie putten volstond het koken van het water om het water drinkbaar te maken. Voor de overige putten waren meer ingrijpende maatregelen noodzakelijk om aan de drinkwaterkwaliteitsnormen te voldoen. De verontreinigingen van het putwater waren voornamelijk van bacteriologische aard, gecombineerd met een hoog nitraatgehalte. Vijf putten waren ondrinkbaar wegens verhoogd loodgehalte, waarschijnlijk te wijten aan loden leidingen. 

Afkoppelen - infiltreren - hergebruiken van hemelwater 
3 goede redenen waarom we ons regenwater zouden afkoppelen van het rioleringsnet : 
  1. Bij de meeste woningen wordt het regenwater dat op het dak valt rechtstreeks naar de riool geleid. Dit relatief schoon water vermengt zich met het afvalwater. Bij hevig onweer wordt dan een grote hoeveelheid verdund afvalwater aan de zuiveringsinstallaties aangeboden, wat het rendement van de installaties verlaagt. Het regenwater afkoppelen van het rioleringsnet verhoogt de efficiëntie van de zuiveringsinstallatie. 
  2. Door het hemelwater af te koppelen verbeteren we niet alleen het zuiveringsproces, we voorkomen ook dat overvloedige regenval onze riolering te zwaar belast. De recente overstromingsproblematiek kan hier een gedeeltelijke oplossing vinden.
  3. We pompen grote hoeveelheden grondwater op voor ons drinkwater. Hierdoor zakt niet alleen het grondwaterpeil aan een aanzienlijk tempo. Omwille van de vele verhardingen in ons land, krijgt ook het regenwater niet meer de kans opnieuw in de bodem te dringen. Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld de drinkwaterproductie voor de toekomstige generaties. 

Om bovenstaande redenen willen we zoveel mogelijk mensen aansporen het regenwater af te koppelen van de riolering. Dit regenwater kan je opvangen en (her)gebruiken voor de spoeling van het toilet en/ of voor de wasmachine. Je kan het ook onmiddellijk (of vertraagd) terug laten infiltreren in de bodem.

Wil je meer lezen? Klik dan op volgende link: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/meerlaagse-waterveiligheid/hoog-water-zonder-kater

Waterzuivering en riolering 
Sinds 22 december 2000 is de Europese 'Kaderrichtlijn Water' van kracht. Deze kaderrichtlijn bepaalt dat uiterlijk tegen eind 2015 een 'goede oppervlaktewatertoestand' en een 'goede grondwatertoestand' moet worden bereikt. De Vlaamse overheid zet deze richtlijn om in een Vlaamse wetgeving. 

Om te voldoen aan de Europese 'Kaderrichtlijn Water' worden in Vlaanderen zoneringsplannen opgemaakt. In een zoneringsplan wordt bepaald waar er bijkomende rioleringen worden aangelegd en waar de burgers en bedrijven zelf voor de sanering van hun afvalwater moeten instaan. 

Eind 2006 zijn de zoneringsplannen voor Kontich in volle opmaak. De minister van Leefmilieu stelt het definitieve zoneringsplan vast en maakt het bij uittreksel bekend in het Belgisch Staatblad. Van zodra de zoneringsplannen voor Kontich zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad kan u ze ook hier vinden. 

Ben je geïnteresseerd in het plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie, contacteer dan de milieudienst. Hier kan je verschillende boeken en werken over deze materie inkijken. 
 
De gemeente vertrouwt het beheer van haar riolen toe aan Pidpa.


Overkluizen van baangrachten 
In het kader van de verdere uitbouw van een duurzaam lokaal waterbeleid werd in de gemeenteraad een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd met betrekking tot het overwelven van baangrachten. 

Dit reglement regelt zowel de inrichting van baangrachten als de (eventuele) overkluizingen ervan. Zo is het verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken. De werken voor het inrichten van een grachtoverkluizing dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met welbepaalde richtlijnen. De overwelving heeft een maximale breedte van 4 meter. Er wordt slechts één overkluizing per kadastraal perceel toegekend. 

Meer info

Via de website van Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) kan je meer te weten komen over:

  • de waterkwaliteit van enkele Kontichse waterlopen
  • private grondwaterwinning
  • Je kan er ook een aanvraagformulier voor putwateronderzoek downloaden. 

Via de website van www.pidpa.be kan je meer te weten komen over:

Zie ook: https://www.kontich.be/rioleringsbeheer-pidpa

Een nieuwe aansluiting voor drinkwater aanvragen bij Pidpa: https://youtu.be/3Fi56CgSk5g

Tips om verborgen waterlekken te controleren: https://youtu.be/iE3xPVJan5Q

Tips om een bevroren watermeter en waterleiding te voorkomen: https://youtu.be/luUtG0hrGK8