Structuurplannen

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. Een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. Dat is de krachtlijn van het plan. De consequenties van deze visie worden in detail en op wetenschappelijk onderbouwde wijze uitgewerkt voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur.

De opeenvolgende regeringen hebben de uitvoering van het plan onderschreven en intussen zie je op het terrein duidelijk de gevolgen. Het ruimtelijk beleid is onder impuls van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enorm geprofessionaliseerd.

Om in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen wordt het plan geregeld herzien. Dit gebeurde voor het laatst in de periode 2010-2011. 

 

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen

In het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) en de herziening ervan geeft de provincie haar toekomstvisie over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Antwerpen. Het beantwoordt aan de eisen van het beleid inzake ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering en is tegelijk het referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kontich (GRSK)
Gemeente in evenwicht

Met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kontich trekt de gemeente Kontich de krijtlijnen hoe in de toekomst wordt omgesprongen met de ruimte in de gemeente. Wie zich bekommert om de kwaliteit van onze ruimte zal de noodzaak aan planning erkennen. Een structuurplan doet belangrijke uitspraken over hoe we in de toekomst onze ruimte zullen inrichten. Het benadert de gemeente als één samenhangend geheel, waarbinnen alle belangrijke ruimtelijke beslissingen moeten passen.

Definitieve goedkeuring

Op 17 april 2008 heeft de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kontich definitief goedgekeurd.

Het GRSK

  • Het informatief gedeelte beschrijft de gemeente zoals het nu is, met alle mogelijkheden en problemen die ermee samenhangen.

  • Het richtinggevend gedeelte beschrijft de gewenste structuur, de gewenste ontwikkeling in de gemeente.

  • Het bindend gedeelte tenslotte somt een aantal taakstellingen, acties en ambities op die bindend zijn voor het lokaal bestuur.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 15 juni 2007 tot 15 september 2007. Ongeveer 250 geïnteresseerde bewoners woonden één van de 4 informatieavonden bij. In totaal werden 251 bezwaarschriften tijdig aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven, waarvan 40 verschillende. Het overige gedeelte betreffen identieke bezwaarschriften welke betrekking hebben op één of meerdere thema's uit het GRSK. In totaal werden deze 251 bezwaarschriften ondertekende door ongeveer 2000 personen. Daarnaast zijn er 112 ongeldige en/of laattijdige bezwaarschriften ingediend.

Vaak voorkomende thema's zijn het grootstedelijk gebied Antwerpen, de oost-west verbinding, de aansnijding van woonuitbreidingsgebieden en de vallei van de Edegemse beek.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft vervolgens alle bezwaarschriften gebundeld en op basis daarvan een advies uitgebracht aan de gemeenteraad op 24 december 2007.

Ingaand op het GECORO-advies werden de volgende punten in de ontwerpversie aangepast; de planningscontext, visie zonevreemde gebouwen , Woonuitbreidingsgebied Waarloos kerk, Poort Satenrozen, vallei Edegemse beek, mbolitiet, bindende bepalingen,?

Voor de volgende punten werd het GECORO-advies niet gevolgd met motivering; grootstedelijk gebied Antwerpen en oost-westverbinding.