RUP Van Uytsel

Het RUP Van Uytsel wordt opgemaakt in functie van een positief afgeleverd planologisch attest. Hierbij worden aan het tuincentrum Van Uytsel bvba uitbreidingsmogelijkheden gegund onder specifieke voorwaarden. Ter uitvoering van de concrete uitbreiding die passen binnen deze vastgelegde voorwaarden, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verreist.

De voorliggende scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren.