RUP Van Uytsel

Het RUP Van Uytsel wordt opgemaakt in functie van een positief afgeleverd planologisch attest. Hierbij worden aan het tuincentrum Van Uytsel bvba uitbreidingsmogelijkheden gegund onder specifieke voorwaarden. Ter uitvoering van de concrete uitbreiding die passen binnen deze vastgelegde voorwaarden, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verreist.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan(RUP) ‘Van Uytsel’ door de gemeenteraad definitief werd vastgesteld in zitting van 14 december 2020.