Master- en Beeldkwaliteitsplan centrum

De gemeente Kontich gaat een dynamische periode tegemoet waarin keuzes moeten worden gemaakt die een belangrijke rol zullen gaan spelen in de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Er zijn ‘ingrijpende ingrepen’ nodig om de kwaliteit van het centrum op niveau te houden en te versterken, de concurrentie van omliggende gemeenten neemt toe. Sommige van deze ingrepen zijn noodzakelijk op de korte termijn, maar er is ook nadrukkelijk behoefte om verder te kijken. Het gaat niet alleen om het ‘oplappen’ van het bestaande gebied, er zal duurzaam geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit op de langere termijn. Kontich heeft ambities en wil inzetten op een hoogwaardig centrum, dat ook in de toekomst het kloppend hart van de gemeente blijft vormen. Om een bruisend, groen hart te realiseren in het centrum van Kontich, stellen wij volgende 7 principiële ingrepen voor:

 

Ingreep 1: Centrum en landschap met elkaar verbinden

Het landschap verbinden met het centrum door de historische ontwikkelingslijnen met groen te versterken, de Edegemse beekvallei naar binnen te halen, het verborgen water uit het centrum weer zichtbaar te verbinden met het Broekbos en de oude spoorwegbedding een meer landschappelijke en recreatieve betekenis te geven.


Ingreep 2: Gemeenteplein en -park omvormen tot kloppend hart voor het centrum

Het Gemeenteplein en - park herinrichten tot een samenhangend geheel met grote verblijfskwaliteit en een concentratie van voorzieningen. Hierdoor ontstaat een nieuwe huiskamer van Kontich en een kloppend hart.


Ingreep 3: De winkelstructuur versterken

Versterken van het winkellint door toevoeging van functies en opnieuw inrichten als een winkelboulevard, waar de

auto te gast is.


Ingreep 4: Centrum-entrees markeren

Het centrum duidelijk markeren door middel van uitnodigende toegangen naar het centrum en een nieuwe

inrichting van de publieke ruimte.


Ingreep 5: Pleinen en parken onderling met elkaar verbinden

Meer onderlinge samenhang creëren tussen de diverse pleinen en parken en deze verbinden met het omringende landschap in en rondom de kern.


Ingreep 6: De verblijfskwaliteit van het centrum vergroten

Het centrum herinrichten als aaneengesloten verblijfsgebied met een groen karakter, waardoor een gezellig centrum ontstaat.


Ingreep 7: Van doorgaand verkeer naar bestemmingsverkeer

Het centrum inrichten voor bestemmingsverkeer met voldoende parkeervoorzieningen.

Door het inpassen van langzaamverkeersroutes, zoals tussen station en het centrum, wordt het fietsgebruik gestimuleerd. De ontwikkeling van het ‘Platform’ (kop Molenstraat) tot een belangrijk openbaarvervoersknooppunt is hierbij essentieel.

 

Wat wil dat nu concreet zeggen? Als er een plek vernieuwd wordt, een straat of een nieuwe wijk wordt aangelegd, zal die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dat kan gaan van het soort bomen dat er moet geplant worden tot de vuilnisbak, de bank en de straatlantaarn. Wat niet wil zeggen dat het nu allemaal eenheidsworst wordt.

Er wordt een kader aangereikt en binnen dat kader is er voldoende ruimte tot flexibiliteit en/of richtlijnen. Zo willen we de uitstraling en de kwaliteit van onze gemeente veilig stellen.