Sociale raad

De sociale raad bestaat sinds 2003. Van 2006 tot 2018 werd de sociale raad on hold gezet, omdat er een stuurgroep lokaal sociaal beleid werd gestart vanuit het toenmalige decreet lokaal sociaal beleid. Met het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid en de integratie gemeente en OCMW naar één lokaal bestuur stopte deze stuurgroep en werd de gemeentelijke sociale raad najaar 2019 opnieuw geactiveerd. Op 31 oktober 2019 werd de nieuwe samenstelling goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen. Op 21 november 2019 ging de hernieuwde adviesraad een eerste keer terug door.

De sociale raad zal het lokaal bestuur adviseren rond het algemeen welzijn en sociale problemen vanuit de samenleving. Dit kan gaan over (kans)armoede, onderbescherming, sociale huisvesting, betaalbare woongelegenheden, sociale tewerkstelling, e.d. De sociale raad heeft daarbij in bijzonder aandacht voor diverse kwetsbare groepen. De sociale raad heeft ook een belangrijke antennefunctie voor het signaleren van concrete behoeften binnen Kontich op sociaal gebied.

Daarnaast zal de sociale raad mee nadenken over de wijze waarop burgers in de toekomst nog meer kunnen participeren aan de besluitvorming rond het sociaal beleid van het lokaal bestuur.

De deelname aan de vergaderingen is openbaar. Dus iedere burger die een vergadering van de adviesraad wil bijwonen is welkom. Wie de adviesraad bijwoont, doet dit automatisch als niet stemgerechtigde deelnemer. Klik 'Agenda en verslagen' aan en je komt bij de vorige verslagen en de komende vergaderdata. Ten laatste een week voor datum vind je daar ook telkens de agenda van de volgende sociale raad. Mogen we vragen om telkens vooraf het secretariaat te verwittigen via socialeraad@kontich.be als je occasioneel de vergadering komt volgen.

Iedere welzijnsvereniging of burger kan nog ten alle tijde actief lid worden van de sociale raad. Heb je interesse, stel dan je kandidatuur via mail aan het secretariaat socialeraad@kontich.be of telefonisch 03 246 25 90. Het formulier voor lidmaatschap vind je hieronder.

Samenstelling