Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen" (GRUP)

De Vlaamse regering heeft op 19 juni 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk Gebied Antwerpen' definitief goedgekeurd. Met dit plan stelt de Vlaamse Regering o.a. een afbakeningslijn vast die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van het Antwerpse in de toekomst kan gebeuren.

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA), maakt de provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op. Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn meer gedetailleerd en kunnen de bestemming van gebieden veranderen. Ze zijn dus ook juridisch afdwingbaar en bindend voor de burger, in tegenstelling tot het RSPA.

Volgende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn van kracht voor Kontich

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of gRUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien. Hieronder staan de goedgekeurde gRUP's voor de gemeente Kontich 

  • Grup Zandbergen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 april 2016

Wat zijn de Zandbergen eigenlijk?

Het gebied de Zandbergen (ook gekend onder de naam Edegemse Bergen), bevindt zich volledig op grondgebied van de gemeente Kontich.
Het merendeel van dit gebied is in eigendom van het Agentschap Wegen en verkeer (AWV), de noordoostelijke punt is eigendom van de vennootschap Extensa.
De Zandbergen zijn ontstaan uit gronden van de Craeybeckxtunnel in de jaren '70. In 2011 werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen AWV en
de gemeenten Kontich en Edegem.
In 2014 werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen Extensa en de gemeenten Kontich en Edegem. Beide gemeenten staan in voor het beheer
van het gebied. Dit uitgebreid bosbeheersplan is opgemaakt in gezamenlijk overleg en wordt door beide gemeenten samen ingediend.

Het beheerplan heeft als doel te streven naar een evenwicht tussen de natuurwaarden en de recreatieve waarden van dit groendomein.

Wat kun je er doen? 

wandelen 
afgebakende zone voor honden
lopen met een aansluiting op de Finse Piste in de sportzone Kattenbroek 
spelen in het ‘speelbos’
mountainbiken op de bewegwijzerde route
sleeën op de sleeberg


Het groendomein is verboden voor gemotoriseerde voertuigen.