Integratietegemoetkoming (IT)

De integratietegemoetkoming wordt toegekend indien je vanwege een handicap bijkomende kosten hebt.
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met je inkomsten en, indien dit het geval is, met de inkomsten van de persoon met wie je een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

Voorwaarden

Je bent tussen 21 en 65 jaar oud , gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk.
Je bezit ook één van de nationaliteiten die door de wetgeving worden beoogd.

Procedure

De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Meer uitleg vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.