Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

Voorwaarden

Je bent tussen 21 en 65 jaar oud , gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk.
Je bezit ook één van de nationaliteiten die door de wetgeving worden beoogd.

Procedure

De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gebeurt bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Meer uitleg vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.