Sociale raad

De sociale raad bestaat sinds 2003. Van 2006 tot 2018 werd de sociale raad on hold gezet, omdat er een stuurgroep lokaal sociaal beleid werd gestart vanuit het toenmalige nieuwe decreet lokaal sociaal beleid. Met het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid en de integratie gemeente en OCMW naar één lokaal bestuur, stopte deze stuurgroep en werd de gemeentelijke sociale raad najaar 2019 opnieuw geactiveerd. 

De sociale raad zal het lokaal bestuur adviseren rond het algemeen welzijn en sociale problemen vanuit de samenleving. Dit kan gaan over (kans)armoede, onderbescherming, sociale huisvesting, betaalbare woongelegenheden, sociale tewerkstelling, e.d. De sociale raad heeft daarbij in bijzonder aandacht voor diverse kwetsbare groepen. De sociale raad heeft ook een belangrijke antennefunctie voor het signaleren van concrete behoeften binnen Kontich op sociaal gebied.

Daarnaast zal de sociale raad mee nadenken over de wijze waarop burgers in de toekomst nog meer kunnen participeren aan de besluitvorming rond het sociaal beleid van het lokaal bestuur.

De samenstelling gebeurde volgens onderstaande afspraken:

  • Stemgerechtigde leden zijn
    • Afgevaardigde van welzijnsverenigingen met werking op het grondgebied Kontich
    • Individuele geïnteresseerde burgers
  • Personeelsleden van het Lokaal Bestuur Kontich kunnen geen bestuursfunctie binnen de adviesraad opnemen en zijn een niet stemgerechtigd lid binnen de algemene vergaderingen van de adviesraad.
  • Gemeente- en OCMW-raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst of andere politieke mandatarissen van om het even welk bestuurlijk niveau mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraad.
  • Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn, anders kan de raad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen
  • De in- en uittredingsmogelijkheden, duurtijd van de mandaten en verkiezingsregels zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de adviesraad.

De deelname aan de vergaderingen is openbaar. Dus iedere burger die een vergadering van de adviesraad wil bijwonen is welkom, zij het als niet stemgerechtigde deelnemer.

Iedere welzijnsvereniging of burger kan nog ten alle tijde lid worden van de sociale raad. Heb je interesse, stel dan je kandidatuur aan de secretaris van de sociale raad Vera Van der Jeught via socialeraad@kontich.be of 03 246 25 90.

Samenstelling