Plaatsingskosten woonzorgcentrum

Wanneer thuishulp niet meer voldoende is om je in je thuissituatie te ondersteunen, kan je een opname in een rust- en verzorgingstehuis overwegen.

Als je hier niet voldoende financiële middelen voor hebt, kan jij (of een naast familielid) een aanvraag doen bij het OCMW (van je woonplaats voor opname) om tussen te komen in de kosten.

Voorwaarden

Het OCMW stelt in overleg met jou en je familie de plaatsingsvoorwaarden vast.

Als je niet voldoende middelen hebt om je verblijf volledig te bekostigen, neemt het OCMW het restbedrag ten laste.

Als je nog een eigendom bezit kunnen zijn er 2 mogelijkheden:

- het eigendom wordt verkocht en de opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van het rusthuis

- het OCMW legt een hypotheek op de woning voor latere vereffening van de plaatsingskosten.

Procedure

Een aanvraag voor tussenkomst in de plaatsingskosten kan worden gesteld door jou, je familie of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW zal dan een sociaal financieel onderzoek voeren om te kijken hoe de financiële situatie in elkaar zit. 

Er wordt met jou een plaatsingsovereenkomst getekend, met duidelijke richtlijnen in verband met de voorwaarden van de tussenkomst.

Wanneer er nog onderhoudsplichtigen zijn (meestal kinderen of kleinkinderen), moet worden bekeken of zij moeten bijdragen in de kosten. Dit wordt gedaan aan de hand van vastliggende bijdrageschalen en de berekening van de personenbelasting. De bijdrage is beperkt tot het kindsdeel (welk wordt gedeeld door het aantal onderhoudsplichtigen). Hiervoor geldt ook een belastingvermindering van 80%.