Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen m.b.t. deze zones en/of percelen.

Naast het eigenlijke bestemmingsplan kan er eveneens een:
- onteigeningsplan met de aanduiding van de te onteigen percelen bijgevoegd zijn,
- een her- of ruilverkavelingsplan met aanduiding van de grenzen van de nieuwe
kavels bijgevoegd zijn.

Behalve de bestemming van de grond worden in een BPA o.a. ook zeer specifieke bouwvoorschriften opgenomen.

Volgende BPA’s zijn van toepassing op het grondgebied Kontich:

BPA ‘Duffelshoek’ – 26/02/1990
Agrarisch gebied werd omgezet in woongebied, recreatiegebied en natuurgebied. Enkel het deel van het BPA dat volgens het gewestplan gelegen in dagrecreatiegebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied blijft behouden. Het deel van het BPA dat volgens het gewestplan gelegen is in woongebied is vervallen.

BPA ‘Groeningen’ – 25/11/1985
Gedeelte van het woonuitbreidingsgebied ‘Groeningen’ omgezet in KMO-zone.

BPA ‘Kazerne’ – 07/06/1993
Herbestemming van een oud militair domein tot woningencomplex. Het BPA gaat uit van en werkt verder op de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied, waarbinnen de bestaande militaire gebouwen als sterk structurerende en beeldbepalende elementen fungeren. Het concept van het plan gaat uit van een kern van meergezinswoningen in aansluiting op de bestaande militaire volumes. Rond deze kern wordt een meer groene en kleinschaligere rand met eengezinswoningen voorzien.

BPA ‘Altena’ – 18/11/1985
Het deel gelegen in woongebied volgens het gewestplan is vervallen. Enkel het deel gelegen in parkgebied volgens het gewestplan blijft behouden. In dit gedeelte voorziet het BPA een zone voor kloostergemeenschappen.

BPA ‘Pauwhoeve’ – 23/10/1985
Het deel gelegen in woongebied volgens het gewestplan is vervallen. Enkel het deel gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, woongebied met landelijk karakter en bufferzone volgens het gewestplan blijven behouden.

Gewijzigd BPA ‘KMO-zone Alken Maes’ – 16/12/2008
De volledige productie van de brouwerij Alken Maes is uit Waarloos verdwenen. De administratie zou blijven. Het zuidelijk gedeelte van het plangebied bestaat uit drie verschillende zones, nl.: een zone voor lokale bedrijven, een zone voor kantoorachtigen en een zone voor lokale bedrijven. Het noordelijk gedeelte behoudt zijn bestemming als industriegebied.

BPA ‘Dulcia’ – 29/09/2008
Het BPA ‘Dulcia’ werd opgemaakt in het kader van de afgifte van een positief planologisch attest voor het bedrijf Dulcia. Woonuitbreidingsgebied werd omgezet naar KMO-gebied. Het bedrijf was dringend op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden door de verhoogde productiecapaciteit en de beperkte opslagmogelijkheden van grondstoffen en afgewerkte producten. De uitbreiding van de huidige gebouwen is een noodzaak om de productie-eenheid in het nieuwe volume in te planten en om de hierdoor vrijgekomen ruimte in het bestaande gebouw voor opslag en verzending uit te rusten.

Voor meer info neemt u contact op met de cel Planning, op het nummer 03 450 78 76 of via mail aan planning@kontich.be.