Bibliotheekreglement

1. Welkom 

Iedereen is welkom in onze bibliotheek. Je kan hier lezen, materialen lenen, op het internet surfen, studeren, deelnemen aan activiteiten en mensen ontmoeten. 
Het bib-team staat klaar om te helpen bij vragen.

2. Openingsuren 

  doe-het-zelf-bib (*) Hoofdbibliotheek Kontich Bib Kontich-Kazerne Bib Waarloos
maandag 10.00 – 12.00 u. 15.30 – 20.00 u. 15.30 – 18.00 u.  
dinsdag 10.00 – 12.00 u. 15.30 – 18.00 u.    
woensdag 10.00 – 12.00 u. 14.00 – 20.00 u. 14.00 – 18.00 u.  
donderdag 10.00 – 12.00 u. 15.30 – 18.00 u.   15.30 – 18.00 u.
vrijdag 10.00 – 12.00 u. 15.30 – 18.00 u.    
zaterdag   09.30 – 12.30 u.    
zondag     10.00 – 12.00 u. 10.00 – 12.00 u.

(*) De hoofdbibliotheek heeft naast de gewone openingsuren ook doe-het-zelf-uren. De doe-het-zelf-bib is van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 u. onbemand open: je kan de krant lezen, bibliotheekmaterialen terugbrengen en uitlenen aan de zelfuitleenbalie, of ter plekke raadplegen.

3. Lid worden

De zes bibliotheken van Bibkwintet (Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en
Mortsel) hebben hetzelfde dienstreglement. Na inschrijving kan je lenen in de zes bibliotheken.

Wil je lid worden? Kom met een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning naar één van de bibliotheken en meld je aan de balie.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden gratis lid, volwassenen vanaf 18 jaar betalen jaarlijks een lidgeld.
Voor personen met een verminderd inkomen is een gunsttarief voorzien. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan een bewijs van bescheiden inkomen of verhoogde tegemoetkoming mee dat werd verstrekt door een officiële instantie van de gemeente waarin je woont. 

Na je inschrijving kan je materialen lenen, verlengen, reserveren en gebruik maken van de online diensten van de bibliotheek. 

Adreswijzigingen en het veranderen van andere contactgegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de bibliotheek.

4. Materialen lenen en verlengen  

Alle leden kunnen materialen lenen in de zes bibliotheken van Bibkwintet. Het lenen van materialen is gratis. Je kan lenen met je e-ID, kids-ID of lenerspas. 
Bij verlies van je lenerspas betaal je een vergoeding.

Aan de balie of zelfuitleenbalie krijg je altijd een ticket met een overzicht van de geleende werken en de inleverdatum, kijk dit steeds goed na! 

In totaal mag je in de zes bibliotheken 20 materialen tegelijk lenen.
De uitleentermijn van een werk bedraagt vier weken en is tot twee keer toe verlengbaar indien het werk niet door een andere lener werd gereserveerd. IBL-materialen en sprinters kunnen niet worden verlengd.
Je kan de uitleentermijn verlengen in de bibliotheek, per telefoon tijdens de openingsuren of via de online diensten op de website van de bib.

Enkele dagen voor je uitleentermijn verstrijkt, ontvang je een herinneringsmail.
Je brengt de materialen terug binnen in de bib waar je ze leende. Als de bib een inleverbus heeft, kunnen materialen buiten de openingsuren ingeleverd worden. Ze worden tijdens het eerstvolgende uitleenmoment geregistreerd.

5. Te laat teruggebrachte materialen

Materialen worden als verloren beschouwd vanaf 15 weken na het overschrijden van de uitleentermijn en kunnen in geen geval nog aanvaard of terugbetaald worden. 
Je krijgt een factuur waarin de openstaande boete, een forfaitair bedrag voor het verloren materiaal en een administratieve kost worden aangerekend. Zolang je de factuur niet betaalt, kan je niet meer lenen in de bib.

De bibliotheek informeert je over het einde van de uitleentermijn maar je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig terugbrengen van materialen. 
Het al dan niet ontvangen van herinneringen per mail of per brief is geen reden om boetes kwijt te schelden.

6. Verantwoordelijkheid van de lener  

Als je materialen leent, zijn ze voor jouw persoonlijk gebruik. Je mag ze niet doorgeven. Je bent verantwoordelijk voor de materialen die je leent. Je gebruikt de werken niet op een onwettige manier. De bibliotheek is niet aansprakelijk bij misbruik.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van een materiaal of onderdeel ervan dient een vergoeding betaald te worden, afhankelijk van de aard van de beschadiging en rekening houdende met de vervangingswaarde van het materiaal.
Beschadigingen die worden vastgesteld bij inlevering worden verhaald op de laatste gebruiker.

Wanneer je meer dan € 5,00 openstaande kosten hebt, wordt je kaart geblokkeerd.
 

7. Andere diensten bibliotheek

Uitgeleende materialen kan je reserveren in elke Bibkwintet bibliotheek. Je haalt het werk af in de bib waar het zich bevindt. Je maakt aan de balie of via de online diensten een reservatie. Hiervoor betaal je een reservatiekost. 
Klaarstaande reserveringen dienen te worden betaald. 
Materialen die de bibliotheek niet in haar collectie heeft, kan je tegen vergoeding laten overkomen uit een andere Vlaamse bibliotheek. 

Tegen betaling kan je documenten kopiëren en printen.


8. Specifieke doelgroepen en dienstverlening op maat

De bibliothecaris kan met socioculturele instellingen, onderwijsinstellingen en verenigingen aparte afspraken maken omtrent het aantal materialen en de uitleenperiode.

9. Naleving  

Aansprakelijkheid gemeentebestuur
Het gemeentebestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruiken, hanteren of benutten van in de bibliotheek geleende materialen, van welke aard ook.

Akkoordverklaring met het reglement
Bij inschrijving in de bibliotheek verklaar je je automatisch akkoord met het reglement.
Je kan het dienstreglement opvragen aan de balie of raadplegen op de website.
Elke gebruiker ontvangt bij inschrijving een flyer met de belangrijkste elementen uit dit reglement en de geldende tarieven.

Niet-naleving reglement
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij de bibliothecaris of het beheersorgaan van de bibliotheek.

Onvoorziene gevallen
Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.


10. Tarieven
 

Een overzicht met de tarieven vind je terug in een apart document dat je kan opvragen aan de balie.

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2017.