Beslissing gemeente

De procedure om beroep in te dienen staat beschreven in de beslissing.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van
artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning,
worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.
Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging.
Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal
de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken