Procedure onbewoonbaarheid/ongeschiktheid

Voldoet de woning of kamer die je huurt niet aan de minimale kwaliteitsvereisten? Dan kan je dat aan de gemeente melden en eventueel verzoeken om een procedure onbewoonbaarheid/ongeschiktheid op te starten.

Voorwaarden

Je hebt je eigenaar-verhuurder reeds formeel op de hoogte gebracht van de gebreken in je woning en hij gaat niet in op je verzoek om de gebreken op te lossen.

Procedure

Een woningkwaliteitsprocedure houdt de volgende stappen in:

-je doet een aanvraag woningkwaliteitsonderzoek aan het woonloket (aan de hand van het aanvraagformulier)
-de huisvestingsambtenaar voert een vooronderzoek uit om na te gaan of de klacht wel degelijk gegrond is. Dit vooronderzoek gebeurt aan de hand van een technisch verslag.
-indien de klacht gegrond is (>15 strafpunten), wordt het technisch verslag overgemaakt aan Wonen Vlaanderen met de vraag tot een advies in de procedure.
-de gemeente kan in dit proces bemiddelend optreden, oa aan de hand van een hoorplicht indien uit het advies van Wonen Vlaanderen ongeschiktheid of onbewoonbaarheid blijkt.
-de burgemeester dient, op basis van het advies, een besluit te nemen.
-tijdens de procedure kan je je desgewenst laten bijstaan door de Huurdersbond.

Waarschuwingsprocedure

Sinds 1 januari 2021 kan de gemeente bij de melding van problemen en gebreken in een woning kiezen voor de waarschuwingsprocedure in plaats van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Bij de waarschuwingsprocedure zal de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (bv. als de gebreken snel te herstellen zijn). De waarschuwingsprocedure neemt maximaal 3 maanden in beslag. Is er dan niet tot herstel van de gebreken overgegaan, dan kan de formele procedure onbewoonbaarheid/ongeschiktheid alsnog worden opgestart.

Afhandeling

Gevolgen van de beslissing:
Voor de huurder: bij een onbewoonbaarverklaring moet je de huurwoning verlaten. In sommige gevallen heb je dan recht op een huursubsidie. In de meeste gevallen heb je echter geen recht op voorrang voor een sociale woning.
Voor de verhuurder: de verhuurder krijgt werken opgelegd om de woning terug conform te maken. De woning mag al die tijd niet opnieuw verhuurd worden. De woning wordt opgenomen op de gewestelijke inventarislijst onbewoonbaar/ongeschikte woningen en is een heffing verschuldigd.