Watergevoelige openruimtegebieden (WORG)

Het departement Omgeving maakt bekent het milieueffectrapport (MER) voor de aanduiding van Watergevoelige open ruimtegebieden, zoals voorzien in de wijziging van 8 december 2017 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Om wateroverlast in overstromingsgevoelige gebieden terug te dringen, dient bebouwing in die gebieden beperkt te worden. Op deze manier wordt in gebieden die belangrijk zijn voor het watersysteem het waterbergende vermogen gevrijwaard. Met de wijziging van 8 december 2017 aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is een nieuwe procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (aaneengesloten gebieden die in grote mate vrij zijn van bebouwing en infrastructuren en waar behoud of versterking van het open en/of groene karakter wenselijk is) vastgelegd. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden maakt de procedure operationeel. De Vlaamse Regering kan bij besluit gebieden aanduiden als watergevoelig openruimtegebied. Conform de plan-MER-wetgeving is hierbij de opmaak van een plan-MER vereist.

Voor wie?

Alle betrokkenen worden door de terinzagelegging van de kennisgeving op de hoogte gebracht van het voornemen om watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden en worden uitgenodigd om hun visie te geven op de volledigheid van het geplande onderzoek naar de mogelijke effecten in het MER. Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het onderzoek in de m.e.r. te verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek, alsook het maatschappelijke middenveld en alle andere betrokken instanties krijgen de mogelijkheid om aanvullingen te geven over de nodige inhoud van het MER en in het bijzonder over de noodzakelijk te onderzoeken effecten of maatregelen.

Procedure

De periode van terinzagelegging loopt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018.
De bevolking kan tot en met 30 augustus 2018 opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘WORG’ in de titel);
  • via de gemeente/stad.

Op de website van de dienst Mer vindt u een standaardformulier om eventuele opmerkingen te formuleren.