Een WADI - een bovengrondse infiltratievoorziening

Meer en meer wordt een bovengrondse berging en infiltratie opgelegd bij de omgevingsvergunning.

De laatste decennia is er een aanzienlijke toename aan bebouwde oppervlakte (bebouwing en bestrating). Hierdoor is de natuurlijke watercyclus, waarbij hemelwater de bodem in kan sijpelen en de aarde een sponsfunctie vervult sterk verstoord geraakt. Het gevolg is dat de grondwatetafel onvoldoende wordt aangevule en er dus enerzijds verdroging optreedt. Anderzijds wordt veel van het hemelwater dat op de verharde oppervlakken valt, afgevoerd naar de riolering. Dit veroorzaakt in regenrijke periodes voor een grote toevloed van verdund rioolwater bij de rioolwatrerzuiverignsinstallaties (RWZI's). Als gevolg hiervan gebeurt de zuivering van het afvalwater niet op een efficiënte manier en bovendien zullen RWZI's de watermassa niet verwerkt krijgen. Op zulke momenten treden overstorten in werking wat er voor zorgt dat afvalwater ongezuiverd in rivieren en andere oppervlaktewateren wordt geloosd. Dit kan overstromingen met zich meebrengen, zowel van beken en rivieren, als van rioleringen.

Omwille van de negatieve effecten die de veranderde watercyclus met zich meenbrengt, hebben we globaal genomen dus te kampen met een heuse waterproblematiek. Om een oplossing te bieden aan talrijke problemen, is het afkoppelen van hemelwater van de riolering van groot belang.

Oplossingen om de waterproblematiek tegen te gaan bestaan er in de eerste plaats in om
de bebouwde oppervlakte zoveel mogelijk te beperken. Bij de (ver)bouw(ing) van een
constructie of de (her)aanleg van een verharde grondoppervlakte dient men daarom
steeds in overweging te nemen of het ook met ‘wat minder kan’.
Door het hemelwater opnieuw in de bodem te laten infiltreren, zal opnieuw een
stabielere waterbalans ontstaan waardoor de aangehaalde waterproblemen tot een
minimum kunnen herleid worden.

Een WADI is een bovengrondse infiltratievoorziening.

Principe: een wadi is een ondiepe infiltratiekom met filterbed (grind, geëxpandeerde kleikorrels of infiltratieblok) om minder doorlatende laag te breken of extra waterberging te
voorzien.

Het begrip wadi staat voor ‘Water Afvoer door Drainage en Infiltratie’ en is
Arabisch voor ‘dal’.

Een wadi werkt infiltrerend wanneer de grondwaterstand zich onder de wadi bevindt.

Toepassingen:
• Idem als toepassingen infiltratiekom

Voorwaarden:
• Ondergrond goed doorlatend (min. 10-6 m/s)
• Grondwatertafel minimum 70 cm onder de kom
• Voldoende ruimte beschikbaar aan de oppervlakte
• Berijden moet worden vermeden
• Niet te veel bladverliezende bomen en struiken in de buurt
• Ondergrond redelijk doorlatend
• Grondwaterstand minimum 70 cm onder de onderkant van de
infiltratieblokken

Onderhoud:
• Regelmatige reiniging en controle
• Vrijhouden van bladeren
• Regelmatig gras maaien
• Verluchten (verticuteren) indien nodig


Voor- en nadelen:
+ goede biologische zuivering door humushoudende toplaag
+ beperkt onderhoud
+ geringe kosten
+ goed integreerbaar in groene gebieden
+ verscheidenheid aan beplanting mogelijk
+ kan multifunctioneel ingericht worden (speel- en zonnehelling, vochtig biotoop)
+ geschikt bij ondiepe grondwaterstanden (maar wel dieper dan de infiltratievoorziening)
- vereist zekere ruimte
- maaien verloopt iets moeilijker dan vlak liggende oppervlakten

Voorbeelden vind je in de bijlage hieronder: