Verwarmingstoelage

Wat?

De aankoop van verwarmingsbrandstof, zoals mazout/petrolium en propaangas, is een grote kost die zwaar kan wegen op je gezinsbudget. 

Heb je een laag inkomen en verwarm je je huis hoofdzakelijk met een van deze brandstoffen, dan kan je een aanvraag doen bij het Sociaal Verwarmingsfonds.

Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in je verwarmingsfactuur, indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 Jaarlijks kan er een terugbetaling zijn voor maximum 1500 liter.

Bedrag?

Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan de hand van je factuur of aankoopbon. Afhankelijk van de hoeveelheid brandstof en de betaalde prijs, zal je een terugbetaling krijgen van maximum € 210.

Je kan meermaals per jaar een terugbetaling vragen, maar de terugbetaling zal nooit meer zijn dan € 210 per jaar.

 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een tussenkomst uit het Sociaal verwarmingsfonds moet je behoren tot één van volgende categorieën:

- Categorie 1: Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
 Met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager is of gelijk is aan € 18.002,48 vermeerderd met € 3.332,47 per persoon ten laste.

- Categorie 2: Personen met begrensd inkomen
 
Met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.002,48 verhoogd met € 3.332,47 per persoon ten laste. Er wordt ook rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen (behalve de gezinswoning)

- Categorie 3: Personen met schuldoverlast
 
Mensen die in schuldbemiddeling zijn of een collectieve schuldenregeling hebben en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

Procedure

Een tussenkomst aanvragen vanuit het Sociaal Verwarmingsfonds moet via het OCMW, binnen de 60 dagen na levering of aankoop.

Wat meebrengen

Om een tussenkomst aan te vragen heb je volgende documenten nodig:

 - uw identiteitskaart

- leveringsfactuur

- laatste aanslagbiljet

- klever van de mutualiteit

- eventueel beslissing inzake schuldenregeling