Verloren / gevonden voorwerpen

Stel: je maakt een wandeling en vindt een portefeuille of een ander kostbaar iets. Wat dan? Sinds 1 september 2021 geldt hiervoor een andere regeling, volgens het nieuwe 'goederenrecht'. Wat houdt dit concreet in?

Als vinder mag je een redelijke poging ondernemen om de eigenaar van het gevonden voorwerp terug te vinden. Lukt dat niet direct, dan moet je binnen de zeven dagen aangifte doen bij het onthaal van het gemeentehuis, of een andere gemeente naar keuze. De gemeente neemt de zaak dan op in haar register van gevonden zaken en laat dit desgevallend weten aan de gemeente waar de zaak gevonden werd. Deze laatste gemeente maakt daar dan ook melding van in haar eigen register.

De gemeente doet de nodige inspanningen om de eigenaar te bereiken. Indien de eigenaar gekend is, brengt de gemeente hem of haar binnen de maand na ontvangst van de aangifte op de hoogte.

De gemeente is verplicht de goederen 6 maanden te bewaren, tenzij het gaat om goederen die snel bederven of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, gezondheid of veiligheid óf fietsen: fietsen moeten maar 3 maanden worden bijgehouden. Is die termijn verstreken, kan de gemeente op een economisch verantwoorde wijze beschikken over de zaak. Dit kan verschillende zaken betekenen:

  • ofwel organiseert de gemeente een openbare verkoop;
  • ofwel schenkt de gemeente het voorwerp aan een derde, zoals het overdragen van de goederen aan de kringloopwinkel;
  • ofwel gebruikt de gemeente de zaak zelf;
  • ofwel vernietigt de gemeente de zaak.

In Kontich betekent dit dat we de goederen ofwel zelf gebruiken (bv. een fiets voor de OCMW-werking), of schenken aan de kringwinkel, of vernietigen (bij waardeloze of bederfbare waren).

Veel mensen zijn gewend gevonden zaken binnen te brengen bij de politie. Mag dit dan niet meer? Toch wel, maar zij hebben met elke gemeente in de zone afspraken over wat er met deze voorwerpen gebeurt. In het geval van Kontich worden fietsen onmiddellijk overgedragen aan de gemeente en brengen daar hun termijn van 3 maanden door - andere voorwerpen blijven hun termijn van 6 maanden volledig bij de politie en worden dan, als de eigenaar niet kon opgespoord worden, alsnog overgedragen aan de gemeente.