Stemmen als niet - Belgische EU - onderdaan in Kontich

 

Als niet-Belgische burger van de Europese Unie in Kontich kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.
Je kan niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen

Welke voorwaarden moet je als niet-Belgische burger van de Europese Unie vervullen om te mogen stemmen?

Om te mogen stemmen moet je als niet-Belgische burger van de Europese Unie:

  • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van Kontich ingeschreven zijn;
  • op de dag van de verkiezing achttien jaar zijn;
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde "ingeschreven in het bevolkingsregisters" moet je interpreteren als ofwel ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR) of ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Ben je ingeschreven in het wachtregister (WR), dan kan je niet stemmen.

Wat is de procedure die je als niet-Belgische burger van de Europese Unie moeten ondernemen om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet je als niet-Belgische burger van de Europese Unie bij het gemeentebestuur van Kontich, vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag indienen met vermelding van zijn nationaliteit en het adres van zijn hoofdverblijfplaats.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of je de kiesvoorwaarden vervult en indien dit het geval is, geeft het college je met een aangetekende brief kennis van zijn beslissing om je in te schrijven op de kiezerslijst.

Wanneer je één of andere kiesvoorwaarde niet vervult, geeft het college van burgemeester en schepenen van Kontich je met een aangetekende brief kennis van zijn gemotiveerde beslissing om je inschrijving op de kiezerslijst te weigeren.

Je kan binnen de tien dagen na deze kennisgeving je eventuele bezwaren per aangetekende brief meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per aangetekende brief aan je betekend.

Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing van weigering blijft, kan je binnen de acht dagen na deze kennisgeving tegen deze beslissing een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep. De beslissing van het Hof van Beroep wordt aan het gemeentebestuur toegezonden.

Hoelang blijft de erkenning als kiezer geldig?

Je erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden of zolang je niet afziet van je hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar je je verblijfplaats in België hebt.

De stemming is verplicht.

Eenmaal je als niet-Belgische burger van de Europese Unie erkend bent als kiezer, moet je stemmen, d.w.z. de stemming is verplicht.

Kan de niet-Belgische burger van de Europese Unie afstand doen van zijn hoedanigheid van kiezer?

Ja.
Je kan echter geen afstand doen van je hoedanigheid van kiezer in de periode die begint met de afsluiting van de kiezerslijsten (1 augustus 2018) en die afloopt op de datum van de verkiezing (14 oktober 2018).

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier om je als kiezer te laten registreren, vind je hieronder.
Je kan ze ook bekomen bij de dienst burgerzaken, Gemeenteplein 1.