Stemmen als niet - Belg van buiten de Europese Unie in Kontich

Als niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie in Kontich kan je enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Je kan niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen.

Welke voorwaarden moet je als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie vervullen om te mogen stemmen?

Om te mogen stemmen moet je als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie:

  • op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken je hoofdverblijfplaats in België hebben (een wettelijk verblijf);
  • op 1 augustus 2018 in de bevolkingsregisters van Kontich ingeschreven zijn;
  • op 14 oktober 2018 achttien jaar zijn;
  • op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde "ingeschreven in het bevolkingsregister" moet je interpreteren als ofwel ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR) of ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Ben je ingeschreven in het wachtregister (WR) dan kan je niet stemmen.

Wat is de procedure die je als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie moet ondernemen om te mogen stemmen?

Als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie moet je vóór 1 augustus 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van Kontich.

De aanvraag bevat:

  • je nationaliteit;
  • het adres van je hoofdverblijfplaats;
  • een verklaring waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of je de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult en indien dit het geval is, geeft het college je met een aangetekende brief kennis van zijn beslissing om je in te schrijven op de kiezerslijst.

Wanneer je één of andere kiesbevoegdheidsvoorwaarde niet vervult, geeft het college van burgemeester en schepenen van Kontich je met een aangetekende brief kennis van zijn gemotiveerde beslissing om je inschrijving op de kiezerslijst te weigeren.

Je kan binnen de tien dagen na deze kennisgeving je eventuele bezwaren per aangetekende brief meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college doet binnen de acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per aangetekende brief aan je betekend.

Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing van weigering blijft, kan je binnen de acht dagen na deze kennisgeving tegen deze beslissing een beroep aantekenen bij het Hof van Beroep.

De beslissing van het Hof van Beroep wordt aan het gemeentebestuur toegezonden.

Hoelang blijft de erkenning als kiezer geldig?

Je erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang je blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden of zolang je niet afziet heeft van je hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente waar je je verblijfplaats in België hebt.

De stemming is verplicht

Eenmaal je als niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie erkend bent als kiezer, moet je stemmen, d.w.z. de stemming is verplicht.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier om je als kiezer te laten registreren, vind je hieronder.
Je kan ze ook bekomen bij de dienst burgerzaken, Gemeenteplein 1.