Schooltoeslag

Er bestaat een onderscheid tussen de schooltoeslag, schoolbonus en studietoelage.

De schoolbonus maakt deel uit van het groeipakket (de vroegere ‘kinderbijslag’). De uitbetaler van het groeipakket betaalt elk jaar in augustus een schoolbonus uit voor elk kind dat in de maand juli recht had op groeipakket.

Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind. De uitbetaling gebeurt automatisch, je hoeft zelf niets te doen.

De schooltoeslag (de vroegere ‘studiebeurs’) is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. Gezinnen met kinderen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs (en HBO5 verpleegkunde) kunnen hiervoor in aanmerking komen, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Het bedrag hangt af van je gezinsinkomen, gezinssituatie, en welk type onderwijs je kind volgt. Deze toeslag wordt automatisch toegekend.

Voor meer informatie over de schoolbonus en de schooltoeslag kan je terecht op www.groeipakket.be.

Naast deze twee automatisch toegekende toelagen, bestaat er ook een systeem van studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. Om een studietoelage te kunnen ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kan je nalezen op de website www.studietoelagen.be. Deze toelage moet je zelf aanvragen. De aanvraag gebeurt via het digitale loket studietoelagen loket-studietoelagen-app.onderwijs-apps.vlaanderen.be