RUP Waarloos

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ''Waarloos omvat een gedeelte van de kern van Waarloos en een gedeelte van het naastgelegen openruimtegebied in het oosten. Waarloos mist tot op vandaag een uitgesproken centrum. De kerkomgeving heeft een introvert karakter en de centrumfuncties verspreiden zich over heel de deelgemeente. Daarnaast is ook de begraafplaats verzadigd waardoor er geen mensen meer begraven kunnen worden binnen Waarloos. Een opwaardering van het centrum wordt beoogd. Grenzend aan de kern wordt het openruimtegebied ingevuld met recreatieve voorzieningen zoals een voetbalveld, jeugdbeweging en feestzaal. Deze zone is echter bestemd als woonuitbreidingsgebied. Wij wensen het actueel gebruik van de woonuitbreidingszone als recreatieve pool te bestendigen en een toekomstperspectief voor de verschillende functies te bieden. Verder wordt met dit RUP een versterking van de beekvallei en openruimtefuncties beoogd.

Het RUP heeft tot doel om het plangebied een gepaste bestemming te geven, uitgaande van de hierboven besproken elementen. Er wordt gestreefd naar een totaalbenadering waarbij de opwaardering van het centrum van Waarloos centraal staat. De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied.

Stand van zaken - Terinzagelegging startnota

Op 5 november 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het RUP 'Waarloos' goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Van 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021 ligt de startnota van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter inzage voor het publiek. De startnota van het RUP vind je kan je hieronder raadplegen.

Je kan het plan ook inkijken bij de gemeente Kontich, Het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich. Dit kan enkel op afspraak via vergunningen@kontich.be.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend vanaf 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021:

Op woensdag 16 december 2020 werd een participatiemoment gehouden. De opname hiervan kan je hieronder terugvinden.