RUP Waarloos

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ''Waarloos omvat een gedeelte van de kern van Waarloos en een gedeelte van het naastgelegen openruimtegebied in het oosten. Waarloos mist tot op vandaag een uitgesproken centrum. De kerkomgeving heeft een introvert karakter en de centrumfuncties verspreiden zich over heel de deelgemeente. Daarnaast is ook de begraafplaats verzadigd waardoor er geen mensen meer begraven kunnen worden binnen Waarloos. Een opwaardering van het centrum wordt beoogd. Grenzend aan de kern wordt het openruimtegebied ingevuld met recreatieve voorzieningen zoals een voetbalveld, jeugdbeweging en feestzaal. Deze zone is echter bestemd als woonuitbreidingsgebied. Wij wensen het actueel gebruik van de woonuitbreidingszone als recreatieve pool te bestendigen en een toekomstperspectief voor de verschillende functies te bieden. Verder wordt met dit RUP een versterking van de beekvallei en openruimtefuncties beoogd.

Het RUP heeft tot doel om het plangebied een gepaste bestemming te geven, uitgaande van de hierboven besproken elementen. Er wordt gestreefd naar een totaalbenadering waarbij de opwaardering van het centrum van Waarloos centraal staat. De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad heeft in zitting van 16 januari 2023 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Altena definitief vastgesteld.

De beslissing is kenbaar gemaakt in het Belgische Staatsblad van 3 april 2023.