RUP Meylweg

Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Meylweg' omvat een openruimtegebied met concentratie van sport- en recreatieve voorzieningen ten oosten van de kern van Kontich. Binnen het plangebied komen de verschillende functies verspreid voor, zonder aanwezigheid van een duidelijk afgebakende zone. Daarnaast zijn bepaalde bestemmingen zoals buffergebied achterhaald. We wensen met dit RUP voldoende toekomstperspectieven te bieden aan de aanwezige sport- en recreatieve functies, alsook aan de bestaande woningen en het omringende openruimtegebied te structureren en een waardevol toekomstperspectief te geven ter ondersteuning van de woon- en leefkwaliteit.

De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied. Het doel van het RUP is om de bestaande sport- en recreatieve functies te bundelen ter creatie van een recreatieve pool. Tevens wensen we met voorliggend RUP de bestaande open ruimte te versterken en te bestendigen binnen de geëigende bestemmingen. Daarnaast wordt ook het netwerk van trage wegen uitgebreid.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad heeft in zitting van 21 november 2022 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Meylweg definitief vastgesteld.

De beslissing is kenbaar gemaakt in het Belgische Staatsblad van 13 februari 2023.