RUP Meylweg

Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Meylweg' omvat een openruimtegebied met concentratie van sport- en recreatieve voorzieningen ten oosten van de kern van Kontich. Binnen het plangebied komen de verschillende functies verspreid voor, zonder aanwezigheid van een duidelijk afgebakende zone. Daarnaast zijn bepaalde bestemmingen zoals buffergebied achterhaald. We wensen met dit RUP voldoende toekomstperspectieven te bieden aan de aanwezige sport- en recreatieve functies, alsook aan de bestaande woningen en het omringende openruimtegebied te structureren en een waardevol toekomstperspectief te geven ter ondersteuning van de woon- en leefkwaliteit.

De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied. Het doel van het RUP is om de bestaande sport- en recreatieve functies te bundelen ter creatie van een recreatieve pool. Tevens wensen we met voorliggend RUP de bestaande open ruimte te versterken en te bestendigen binnen de geëigende bestemmingen. Daarnaast wordt ook het netwerk van trage wegen uitgebreid.

Stand van zaken - Terinzagelegging startnota

Op 5 november 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het RUP 'Meylweg' goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Van 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021 ligt de startnota van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter inzage voor het publiek. De startnota van het RUP vind je kan je hieronder raadplegen.

Je kan het plan ook inkijken bij de gemeente Kontich, Het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich. Dit kan enkel op afspraak via vergunningen@kontich.be.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend vanaf 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021:

Op donderdag 17 december 2020 werd een participatiemoment gehouden. De opname hiervan kan je hieronder terugvinden.