RUP Kernwinkelgebied

Kontich-centrum vormt de hoofdkern van de gemeente en bevat een bundeling van commerciële functies en voorzieningen maar de leefbaarheid staat zwaar onder druk door verkeersoverlast. Door de goede bereikbaarheid is de kleinhandel hier gedurende de laatste decennia zeer sterk uitgegroeid, los van het historisch patroon. De wegen vormen vandaag sterke barrières en scheiden verschillende gebieden van elkaar. Kontich-centrum ligt geprangd tussen de Prins Boudewijnlaan, de expressweg en de Grote Steenweg.

Wij zijn dan ook de afgelopen jaren druk bezig geweest met de opmaak van een detailhandelsbeleid. Hiermee wensen wij een duidelijke afbakening van een (of meerdere) kernwinkelgebied(en) te bewerkstelligen en een strategische commercieel plan uit te schrijven waarmee de bestuurders, toekomstgericht éénvormige besluiten kunnen nemen rond toekomstige aanvragen van retailers tot vestiging op het grondgebied van Kontich.

Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Kernwinkelgebied' wensen wij uitvoering te geven aan de vooropgestelde afbakening van het kernwinkelgebied voor Kontich-centrum.

De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied. Via een overlay op het gewestplan, bakent het RUP het kernwinkelgebied van Kontich-centrum af en specifieert het de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot detailhandel en/of horeca in het woongebied. Het RUP zal enerzijds zones stimuleren voor de ontwikkeling van detailhandel en/of horeca en anderzijds zones ontmoedigen waar winkelen niet langer beoogd wordt. Op deze manier kan het RUP als sturend kader gebruikt worden voor de ontwikkeling van het kernwinkelgebied.

Stand van zaken - Terinzagelegging startnota

Op 12 november 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het RUP 'Meylweg' goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Van 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021 ligt de startnota van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter inzage voor het publiek. De startnota van het RUP vind je kan je hieronder raadplegen.

Je kan het plan ook inkijken bij de gemeente Kontich, Het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich. Dit kan enkel op afspraak via vergunningen@kontich.be.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend vanaf 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021:

Op woensdag 16 december 2020 werd een participatiemoment gehouden. De opname hiervan kan je hieronder terugvinden.