RUP De Win

Het RUP De Win wordt opgemaakt in navolging van een positief afgeleverd planologisch attest. Gezien de termijn van 5 jaar voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan niet gersepcteerd werd is het planologisch attest niet langer van kracht. Met het oog op het bekomen van een goede ruimtelijke ordening is het echter nog steeds gewenst een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Hierbij worden aan het aanemersbedrijf De Win bvba uitbreidingsmogelijkheden gegund onder specifieke voorwaarden. Ter uitvoering van de concrete uitbreiding die passen binnen deze vastgelegde voorwaarden, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verreist.

De voorliggende scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren.