RUP De Win

Het RUP De Win wordt opgemaakt in navolging van een positief afgeleverd planologisch attest. Gezien de termijn van 5 jaar voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan niet gersepcteerd werd is het planologisch attest niet langer van kracht. Met het oog op het bekomen van een goede ruimtelijke ordening is het echter nog steeds gewenst een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Hierbij worden aan het aanemersbedrijf De Win bvba uitbreidingsmogelijkheden gegund onder specifieke voorwaarden. Ter uitvoering van de concrete uitbreiding die passen binnen deze vastgelegde voorwaarden, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verreist.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan(RUP) ‘De Win’ door de gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld in zitting van 18 mei 2020.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP ‘De Win’ kan online op de website van de gemeente Kontich of na afspraak ingekeken worden van 15 juni 2020 tot en met 14 augustus 2020 overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening per e-mail naar vergunningen@kontich.be, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, Gemeente Kontich – tav GECORO – Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich.