RUP De Win

Het RUP De Win wordt opgemaakt in navolging van een positief afgeleverd planologisch attest. Gezien de termijn van 5 jaar voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan niet gersepcteerd werd is het planologisch attest niet langer van kracht. Met het oog op het bekomen van een goede ruimtelijke ordening is het echter nog steeds gewenst een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Hierbij worden aan het aanemersbedrijf De Win bvba uitbreidingsmogelijkheden gegund onder specifieke voorwaarden. Ter uitvoering van de concrete uitbreiding die passen binnen deze vastgelegde voorwaarden, is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan verreist.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ruimtelijk uitvoeringsplan(RUP) ‘De Win’ door de gemeenteraad definitief werd vastgesteld in zitting van 14 december 2020.