RUP Altena

Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Altena' omvat het Altena park waarbinnen verschillende voorzieningen en verscheidene functies gesitueerd zijn zoals de kleuter- en lagere school 'Altena Instituut', het cultureel centrum 'Cultuurhuis Altena', serviceflats, OCMW-woningen etc. Het plangebied is echter hoofdzakelijk bestemd als woongebied. Wij wensen het actueel gebruik van het plangebied te bestendigen en een toekomstperspectief voor de verschillende functies te bieden.

Het RUP heeft tot doel om het plangebied een gepaste bestemming te geven, uitgaande van het actuele gebruik als park. Daarnaast dienen bepaalde voorzieningen zoals het Altena Instituut voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te verkrijgen, terwijl andere functies binnen het park zoals het kloostergebouw nood hebben aan een herontwikkeling/uitdoving. Er wordt gestreefd naar een totaalbenadering waarbij het creëren van een aangename, leefbare parkomgeving binnen het centrum van Kontich centraal staat.

De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied. Het doel van het RUP is om het Altena park te herbestemmen van woongebied naar parkgebied, en het park op te laden met kwalitatieve gemeenschapsfuncties.

Stand van zaken - openbaar onderzoek voorlopige vaststelling

Op 20 juni 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen het RUP 'Altena' voorlopig vastgesteld.

Het lokaal bestuur Kontich organiseert hierover een openbaar onderzoek van 15 juli 2022 tot en met 12 september 2022. Het ontwerp RUP, omvattende de toelichtingsnota, procesnota, grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften, ligt tijdens deze periode samen met de scopingsnota ter inzage voor het publiek.

Je kan het plan ook inkijken bij de gemeente Kontich, Het Gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich. Dit kan enkel op afspraak via vergunningen@kontich.be.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je jouw bezwaren en opmerkingen schriftelijk of digitaal richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO):

  • via e-mail: vergunningen@kontich.be;
  • aangetekend met de post: Gemeente Kontich, dienst Omgeving, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich;
  • persoonlijk tegen ontvangstbewijs: aan het onthaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in 2550 Kontich.