RUP Altena

Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Altena' omvat het Altena park waarbinnen verschillende voorzieningen en verscheidene functies gesitueerd zijn zoals de kleuter- en lagere school 'Altena Instituut', het cultureel centrum 'Cultuurhuis Altena', serviceflats, OCMW-woningen etc. Het plangebied is echter hoofdzakelijk bestemd als woongebied. Wij wensen het actueel gebruik van het plangebied te bestendigen en een toekomstperspectief voor de verschillende functies te bieden.

Het RUP heeft tot doel om het plangebied een gepaste bestemming te geven, uitgaande van het actuele gebruik als park. Daarnaast dienen bepaalde voorzieningen zoals het Altena Instituut voldoende ontwikkelingsmogelijkheden te verkrijgen, terwijl andere functies binnen het park zoals het kloostergebouw nood hebben aan een herontwikkeling/uitdoving. Er wordt gestreefd naar een totaalbenadering waarbij het creëren van een aangename, leefbare parkomgeving binnen het centrum van Kontich centraal staat.

De reikwijdte van het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied. Het doel van het RUP is om het Altena park te herbestemmen van woongebied naar parkgebied, en het park op te laden met kwalitatieve gemeenschapsfuncties.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad heeft in zitting van 16 januari 2023 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Altena definitief vastgesteld.

De beslissing is kenbaar gemaakt in het Belgische Staatsblad van 3 april 2023.