Ratten

Waarom worden deze dieren bestreden?
Uitheemse dieren veroorzaken vaak problemen in en langs waterlopen. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden kunnen grote populaties ontstaan die schade veroorzaken aan zowel landbouwgewassen als aan oevers en dijken van waterlopen. Bovendien verstoren zij vaak de inheemse fauna en flora.
Naast de materiële schade die ze kunnen toebrengen, zijn muskusratten en bruine ratten ook dragers van pathogenen (ziekteverwekkers). Voldoende redenen dus om deze exoten te bestrijden.

Welke soorten worden in Vlaanderen bestreden?
In Vlaanderen worden de beverrat, de bruine rat en de muskusrat bestreden. Echter de beverrat en de muskusrat komen hier zelden voor.
het is vooral de bruine rat die vrij frequent voorkomt in onze gebieden.

Bestrijding
De bruine rat is opgenomen in de lijst van "schadelijke organismen" (K.B. 19 november 1987). Dit houdt in dat iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt, voldoende maatregelen moet nemen om deze dieren te vermijden en te bestrijden

De bruine rat kan uitstekend graven en daardoor schade veroorzaken aan funderingen, taluds en oevers. De uitwerpselen van ratten kunnen voedselvoorraden bevuilen. Bovendien kunnen ze ook ziektekiemen overbrengen. De dieren kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan houtwerk, PVC-buizen, elektrische leidingen, voedingsproducten, veevoeders en landbouwgewassen.

Procedure

Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis voelen, dit is richtlijn 1 van de preventie. Tracht te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden.

Dit zijn enkele tips om ratten te vermijden:

  • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen.
  • Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur.
  • Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voedsel.
  • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers.
  • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil.
  • Vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven.
  • Zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten.
  • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg.

Indien preventiemaatregelen niet volstaan om de populatie bruine ratten onder controle te houden, is bestrijding noodzakelijk.

Regelgeving

Vanaf 1 juli 2017 heeft de gemeente Kontich een Technisch assistent ongediertebestrijder in dienst.

Onze assistent inventariseert waar de populatie te groot is of voor overlast zorgt en zal deze overlast beperken. We kiezen dus voor een probleemgerichte bestrijding waarbij wordt gewerkt volgens een 3-trapsstrategie: preventie, mechanische bestrijding en tot slot bestrijding met gif.

Door een recente wijziging van de Europese wetgeving (1 Maart 2018) krijgen particulieren geen toegang meer tot rodenticiden (knaagbestrijdingsmiddelen) op basis van 0.005 % actief ingrediënt. Tevens word het gebruik van rattenvergif streng gereglementeerd en gecontroleerd.

Concreet betekent dit dat lokaal bestuur Kontich vanaf 1 januari 2019 geen rattenvergif meer mag uitdelen of verkopen aan particulieren.

Om u in de toekomst toch nog te kunnen helpen, passen we ons beleid over de bestrijding van de bruine rat aan.

Hierbij is het belangrijk dat problemen met de bruine rat blijven gemeld worden aan de technische dienst zodat we een overzicht behouden van mogelijke probleemzones. 

Contact technische dienst: technische.dienst@kontich.be

 Tel: 03 451 92 80

U kan dan tevens een afspraak maken met onze technisch assistent ongediertebestrijding die ter plaatste de toestand komt evalueren.

Hierbij gaat onze assistent na wat de oorzaak is van het probleem en krijgt u advies over de beste aanpak. Indien nodig, ondersteunen wij deze aanpak met het benodigde materiaal en volgen we alles mee op.