Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk

Herinrichting van een deel van Oude Spoorwegberm bekroond als provinciaal laureaat!

Het Lokaal Bestuur Kontich is erg opgetogen met de gewonnen 50.000 euro subsidie als provinciaal laureaat ‘Natuur in je buurt’ voor haar ingediend project ‘Blauwgroen Park Spoor NATUURlijk!’ Het project gaat over de herinrichting van de Oude Spoorwegberm tussen de Mechelsesteenweg en de Kruisschranslei. Deze eerder verwaarloosde plek met tal van sluikstorten verdiend beter. Met dit subsidiebedrag zal de uitvoering van de plannen nu snel volgen. De omgevingsvergunning is eind vorig jaar al goedgekeurd dus als er een geschikte aannemer gevonden wordt kan de schop dit jaar nog in de grond.

Uitgebreid overleg met de buurt en de jeugd
Het project is gestart vanuit een uitgebreid inspraakproces waarbij een eerste discussie ontwerp werd voorgelegd op 5 maart 2017 en waarbij via een enquête gepolst werd naar de wensen en verwachtingen van buurt en gebruikers en het eerste ontwerp werd bediscussieerd. Een workshop voor kinderen, uitgewerkt met jeugddienst en –raad verzamelde dan weer specifieke ideeën op hun maat. Al deze info werd geïntegreerd in een nieuw uitgewerkt voorstel dat op 6 september 2017 nog eens werd teruggekoppeld naar de buurt. Een derde en laatste inspraakronde met de buurt vond op 29 maart 2018 plaats tijdens het openbaar onderzoek in het kader van de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag.

Project Natuur in je buurt
Op 14 september besloot de gemeente Kontich het project in te dienen als een Natuur in je buurt project met als titel ‘Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk’om zo mee te dingen naar het provinciale laureaatschap en de 50.000 euro projectsubsidie die eraan gekoppeld is.

De projectomschrijving is begrensd tot de Oude Spoorwegberm met aangrenzend speelplein (Staf Van Elzenplein) tussen het bestaande natuurreservaat vanaf de N1 in het zuiden tot aan Kruisschanslei in het noorden. De uitwerking van dit eerste (en langste deel) moet dan als voorbeeld dienen voor de uitwerking van de meer noordelijke delen.

De doelstellingen van het project zijn:

  • 1) Behoud en versterking als ecologische corridor gedragen door de buurt;
  • 2) Optimaliseren van de (be)leefbaarheid door aanleg van kindvriendelijke spel- en belevingszones waarbij men vertrekt van aanwezige en nieuwe natuur en waterpartijen;
  • 3) Herwaardering/uitbreiding van bestaande grachten en waterpartijen tot een klimaatrobuuste blauwgroene structuur;
  • 4) Een veilige en comfortabele fiets- en wandelverbinding met veilige oversteken aan de kruisende wegen met voorrang voor de ‘strappers’;
  • 5) Verhogen van de biodiversiteit door (de creatie van) een afwisseling aan natte en droge biotopen en het verder ontwikkelen van een aantal natuurstreefbeelden en leefgebieden voor (zeldzame) soorten.

Er komen maximaal 2 projecten per provincie in aanmerking komen als provinciale laureaat Een strenge onafhankelijke jury beoordeeld de projecten. Voor de provincie Antwerpen werd het Kontichse project ‘blauwgroen Park Spoor NATUURlijk!’ als laureaat geselecteerd. Een samenvatting van het verslag van de jury:

Het project beoogt het behoud als herstel van een ecologische corridor, de verhoging van de biodiversiteit, de optimalisatie van de (be)leefbaarheid door de aanleg van de spel en belevingszones, herwaardering van de bestaande grachten en waterpartijen tot een klimaatrobuuste blauwgroene structuur en een veilige fiets- en wandelinfrastructuur. Hoewel het een hele uitdaging is om alle voorziene functies op dit lint te projecten en die functies ook waar te maken, is het lovenswaardig dat dit projectidee van een functionele fietsverbinding is kunnen uitgroeien tot een verbindingslint op verschillende vlakken, niet op het minst door de aandacht voor het blauwgroene netwerk op gemeentelijke schaal. Er zal over dit evenwicht gewaakt moeten worden zodat de mensgerichte functies de natuurgerichte functies niet gaan aantasten. Een natuurbeheerplan zal opgemaakt worden en het monitoringsgedeelte zal uitwijzen in hoeverre deze doelstellingen gerealiseerd zullen worden. De jury ziet wel een dualiteit tussen het behoud van het authentiek erfgoed- en landschapselement.van de oude spoorlijn en alle nieuwe elementen die in het ontwerp toegevoegd worden. Het project behaalt de kwaliteitsdrempel”

Nu Kontich de projectsubsidie ontvangt heeft het 2 jaar tijd om aan de uitvoering te beginnen. Zolang gaan we niet wachten. We hopen snel een goeie deskundige aannemer met ervaring voor natuurinrichtingswerken te vinden en hopen na de zomervakantie met de eigenlijke werken te beginnen.

In afwachting van het aanstellen van de aannemer zijn er al voorbereidende werken gebeurd door onze eigen groendienst:

  • - De vertuining van de ingenomen stukken is verwijderd en groenstorten opgeruimd
  • - Enkele acacia’s die we zelf konden kappen werden al gekapt

Op 8 april is gestart met enkele voorbereidende werken aan het speelplein Staf Van Elzen. Zo is de betonnen omheining volledig verwijderd en werden enkele sneukelbosjes aangeplant in een zone waar men later geen grondwerken hoeft uit te voeren. Deze sneukelbosjes bestaan uit allemaal eetbare vruchten zoals rode besjes, stekelbessen, frambozen, enz ... .

Meer informatie: www.natuurinjebuurt.be

Project met financiële steun van:

 

 

Meer informatie bij de dienst omgeving (Johan Asselberghs)