Openbaar onderzoek Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september 2020 start het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek. De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

de overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

Terinzagelegging van de documenten

Het dectreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 bepaalt dat de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage gelegd worden bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele wordt bestreken door de stroomgebiedbeheerplannen.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be. Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie ) op één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt worden van het ene document naar het andere.

Op de website www.volvanwater.be kan u via een zoekmodule opzoeken welke planonderdelen voor de gemeente relevant zijn, de documenten inkijken en er opmerkingen op formuleren. U vindt ook een wegwijsfolder die u door de plannen leidt en op weg helpt bij het indienen van een reactie.

Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek (15 september 2020 tot en met 14 maart 2021) iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Uw schriftelijke opmerkingen of bezwaren kan u bezorgen ten laatste op 14 maart 2021 aan onderstaand adres:

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen

Het ontwerp-plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ligt in dezelfde periode ter inzage. Het MER-rapport wordt publiek gemaakt op www.mervlaanderen.be door het Team Mer van het Departement Omgeving. Meer informatie over de terinzagelegging ervan en andere info i.v.m. milieueffectrapportage kunt u op dezelfde webstek terugvinden.