Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 

Stedenbouwkundig advies

Sta je op het punt een onroerend goed aan te kopen maar twijfel je over de vergunde toestand? Of wil je weten welke (ver)bouw(ings)mogelijkheden en stedenbouwkundige voorschriften er zijn? 

De medewerkers van het team omgeving helpen je hier graag mee verder.

Projectbespreking dienst Omgeving

Heb je een concreet voorstel? Maak dan een afspraak met de dienst Omgeving.

Volgende documenten neem je mee naar de afspraak:

- Meerdere foto’s die een beeld geven van het project en het perceel dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.

- Schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand.

- Bij een volume hoger dan 2000m³ of een oppervlakte groter dan 0,5 ha is een studie vereist, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden en de omgeving een belangrijk element vormen, in de vorm van een maquette, 3D model of 3D schetsen.

De documenten bezorg je ten minste één week voor de bespreking aan de dienst Omgeving op het mailadres vergunningen@kontich.be.

Terug naar boven

 

Vergunningsplichtige werken

Als algemene regel geldt dat je voor het bouwen van een constructie een omgevingsvergunning nodig hebt.

Je moet, tenzij er vrijstelling of melding mogelijk is, een omgevingsvergunning aanvragen zelfs als:

 • de constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken; 
 • de constructie uit elkaar kan worden genomen; 
 • de constructie verplaatsbaar is; 
 • je enkel iets wil afbreken; 
 • je enkel iets wil heropbouwen; 
 • het enkel om verhardingen gaat;
 • de constructie ondergronds is.

De volledige lijst van de werken die vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning.


De vergunningsaanvraag gebeurt bij het lokaal bestuur. Je kan je aanvraag afgeven aan het onthaal van het administratief centrum of aangetekend verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich.


Voor elk type van aanvraag bestaan andere formulieren en een andere kostprijs.

Als je een concreet bouwproject hebt maak je best een afspraak met een medewerker van de cel Vergunningen. Je kan er advies krijgen rond je bouwplannen en ook te weten komen welke voorschriften er gelden.


Terug naar boven

 

Medewerking architect

Wanneer moet je beroep doen op een architect? 

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. De werken kunnen dan meteen beginnen.

Voor werken waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Er zijn echter verschillende vrijstellingen. Hier vind je de voor particulieren meest interessante: 

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen:

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • plaatsen van schotelantennes
 • het plaatsen van
  • een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 30m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering,
  • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 30m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m 
  • een serre, niet groter dan 30m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m
  • een veranda of overdekt terras, niet groter dan 30m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m

Terug naar boven

Samenstelling aanvraag omgevingsvergunning

Het is van belang dat je meteen een volledig dossier binnenbrengt. Afhankelijk van welke activiteit je plant, bestaat je dossier uit verschillende vereiste documenten.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning mét een architect is een uitgebreide dossiersamenstelling vereist.

De architect dient het dossier digitaal in via het omgevingsloket.


Voor bepaalde werken volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling.
De belangrijkste documenten zijn:

 • grafische documenten (o.a. situatieplan, bouwplan)
 • minstens drie kleurenfoto’s van het terrein of gebouw en aanpalende percelen
 • statistisch formulier
 • aanvraagformulier

Voor technische werken (zie ook aanstiplijst technische werken) en terreinaanlegwerken (zie ook aanstiplijst terreinaanlegwerken) gelden dan weer andere documenten.
De belangrijkste documenten zijn:

 • aanvraagformulier
 • beschrijvende nota (het voorwerp van de aanvraag, de ruimtelijke context van de geplande werken, de tekeningen van de geplande werken, een liggingsplan en een inplantingsplan op een gebruikelijke schaal, minstens één terreinprofiel en de tekeningen van de geplande werken op een gebruikelijke schaal)
 • grafische documenten (o.a. situatieplan, terreinprofiel)
 • minstens zes kleurenfoto’s van het terrein of gebouw en aanpalende percelen
 • milieueffectenrapport
 • een voorstel tot compensatie en indien nodig een eensluidend verklaard afschrift van de ministeriële beslissing tot ontheffing van het verbod tot ontbossing, als de aanvraag een ontbossing met zich meebrengt die gecompenseerd moet worden
 • een passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone

 
Je hebt 2 mogelijkheden om je dossier geldig in te dienen:

 • je geeft het dossier af aan he onthaal van het administratief centrum, Gemeenteplein 1. Een medewerker geeft je een bewijs van afgifte dossier.
 • je stuurt het dossier aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich.

Terug naar boven

Formaliteiten na het krijgen van een omgevingsvergunning

Wanneer je de omgevingsvergunning ontvangt, mag je het werk niet meteen aanvatten. Je moet eerst rekening houden met volgende stappen:
a) Aanplakking
Je bent verplicht om de bekendmaking van de vergunning ter plaatse uit te hangen. De aanplakking gebeurt op de grens tussen het openbaar en privédomein. Je brengt de mededeling aan op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg. De mededeling hangt tijdens de hele duur van de aanplakking goed zichtbaar en leesbaar op.

De aanplakking moet gebeuren binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing en dit gedurende een periode van 30 dagen.

Zodra de bekendmaking is aangeplakt, bezorg je het document 'Verklaring op eer aanplakking' (dit ontvang je samen met de vergunning) ingevuld aan de dienst Omgeving.

Vanaf de 36ste dag nadat je de mededeling hebt aangeplakt, mag je beginnen met de werken zoals beschreven in de omgevingsvergunning.

Let op! Je mag pas starten met de werken als je aan alle verplichtingen, opgenomen in de omgevingsvergunning, hebt voldaan.
Let op! Als je op de hoogte bent gebracht van een administratief beroep tegen je vergunning, mag je niet starten met de werken.

b) Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren
Je moet tijdens de duur van de werken een afschrift en een gewaarmerkt stel plans op de bouwplaats ter beschikking houden van de bevoegde toezichthoudende ambtenaren.

c) Begin van de werken meedelen
Je bezorgt het formulier ‘aanvang van de werken’ (dit ontvang je samen met je vergunning) ingevuld aan de dienst Omgeving ten laatste acht dagen voor de start van de werken en/of handelingen.

Let op! Wacht niet te lang alvorens het werk aan te vatten. Binnen twee jaar na de toekenning van de vergunning moeten de werken aanvangen. Bovendien moet het gebouw uiterlijk drie jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn, anders vervalt de vergunning. De vergunning vervalt eveneens indien de werken gedurende meer dan twee jaar onderbroken zijn.

d) Einde van de werken meedelen
Je bezorgt het formulier “einde van de werken” (dit ontvang je samen met je vergunning) ingevuld aan de dienst Omgeving.

Terug naar boven

Verval omgevingsvergunning

Meer informatie over het vervallen van een omgevingsvergunning vind je hier: Verval omgevingsvergunning

Terug naar boven

 Formulieren

Terug naar boven