Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 

Stedenbouwkundig advies

Sta je op het punt een onroerend goed aan te kopen maar twijfel je over de vergunde toestand? Of wil je weten welke (ver)bouw(ings)mogelijkheden en stedenbouwkundige voorschriften er zijn? 

De medewerkers van het team omgeving helpen je hier graag mee verder.

Projectbespreking dienst Omgeving

Heb je een concreet voorstel? Maak dan een afspraak met de dienst Omgeving.

Volgende documenten neem je mee naar de afspraak:

- Meerdere foto’s die een beeld geven van het project en het perceel dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.

- Schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand.

- Bij een volume hoger dan 2000m³ of een oppervlakte groter dan 0,5 ha is een studie vereist, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden en de omgeving een belangrijk element vormen, in de vorm van een maquette, 3D model of 3D schetsen.

De documenten bezorg je ten minste één week voor de bespreking aan de dienst Omgeving op het mailadres vergunningen@kontich.be.

Terug naar boven

 

Vergunningsplichtige werken

Als algemene regel geldt dat je voor het bouwen van een constructie een omgevingsvergunning nodig hebt.

Je moet, tenzij er vrijstelling of melding mogelijk is, een omgevingsvergunning aanvragen zelfs als:

  • de constructie uit niet-duurzame materialen is opgetrokken; 
  • de constructie uit elkaar kan worden genomen; 
  • de constructie verplaatsbaar is; 
  • je enkel iets wil afbreken; 
  • je enkel iets wil heropbouwen; 
  • het enkel om verhardingen gaat;
  • de constructie ondergronds is.

De volledige lijst van de werken die vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning.


De vergunningsaanvraag gebeurt via www.omgevingsloket.be


Als je een concreet bouwproject hebt maak je best een afspraak met een medewerker van de cel Vergunningen. Je kan er advies krijgen rond je bouwplannen en ook te weten komen welke voorschriften er gelden.


Terug naar boven

 

  •  

Terug naar boven

Formaliteiten na het krijgen van een omgevingsvergunning

Wanneer je de omgevingsvergunning ontvangt, mag je het werk niet meteen aanvatten. Je moet eerst rekening houden met volgende stappen:
a) Aanplakking
Je bent verplicht om de bekendmaking van de vergunning ter plaatse uit te hangen. De aanplakking gebeurt op de grens tussen het openbaar en privédomein. Je brengt de mededeling aan op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg. De mededeling hangt tijdens de hele duur van de aanplakking goed zichtbaar en leesbaar op.

De aanplakking moet gebeuren binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing en dit gedurende een periode van 30 dagen.

Je kan jouw affiche met de beslissing afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich tijdens de openingsuren zodra je bericht hebt gekregen van het omgevingsloket dat er een beslissing werd genomen in jouw dossier.

Zodra de bekendmaking is aangeplakt, registreer je dit in het omgevingsloket.

Vanaf de 36ste dag nadat je aanplakking registreerde ik het omgevingsloket, mag je beginnen met de werken zoals beschreven in de omgevingsvergunning.

Let op! Je mag pas starten met de werken als je aan alle verplichtingen, opgenomen in de omgevingsvergunning, hebt voldaan.
Let op! Als je op de hoogte bent gebracht van een administratief beroep tegen je vergunning, mag je niet starten met de werken.

b) Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren
Je moet tijdens de duur van de werken een afschrift en een gewaarmerkt stel plans op de bouwplaats ter beschikking houden van de bevoegde toezichthoudende ambtenaren.

c) Begin van de werken meedelen
Je vult je begindatum in op het omgevingsloket. Je controleert of alle voorwaarden zijn voldoen en/of je de eventuele waarborg voor herstel wegenis voor jouw dossier hebt betaald.

Let op! Wacht niet te lang alvorens het werk aan te vatten. Binnen twee jaar na de toekenning van de vergunning moeten de werken aanvangen. Bovendien moet het gebouw uiterlijk drie jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn, anders vervalt de vergunning. De vergunning vervalt eveneens indien de werken gedurende meer dan twee jaar onderbroken zijn.

d) Einde van de werken meedelen
Je bezorgt het formulier “einde van de werken” (dit ontvang je samen met je vergunning in het omgevingsloket) ingevuld aan de technische dienst indien je een waarborg betaalde, aan de dienst Omgeving indien je geen waarborg hoefde te betalen.

Terug naar boven