Gezinszorg

De dienst voor gezinszorg is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met erkenningsnummer GZ 258. Alle verzorgenden hebben een bekwaamheidsattest met een erkenningsnummer van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De gezinszorg kan ondersteunend, aanvullend of vervangend zijn bij volgende hulp: 

Huishoudelijke hulp: Boodschappen, was, strijk en verstelwerk, koken (eventueel voor enkele dagen), opmaak bedden, kasten ordenen, het gewone onderhoud zoals afstoffen, stofzuigen, dweilen en ramen poetsen in gebruikte woonruimten. De verzorgende mag nooit meer dan de helft van de beschikbare tijd poetsen.

Persoonsverzorging: Hulp bij bad en douche, hulp bij aan- en uitkleden, haar- en nagelverzorging, tanden poetsen, ondersteuning van de zelfredzaamheid, toezicht op de fysieke veiligheid, rekening houden met medische adviezen, bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts of van geneesmiddelen die vrij zijn van voorschrift. Voor alle bijstand bij gebruik van geneesmiddelen is een duidelijk medicatieschema en zorgafsprakenformulier noodzakelijk. Verder kunnen zij begeleiden bij bij eten en drinken, bij verplaatsingen, bij voorgeschreven oefeningen of controle op gezondheid en hygiëne.

Psycho-sociale en (ped)agogische ondersteuning: Ondersteuning bij emotionele problemen, gezelschap bieden, een praatje maken, stimuleren van de sociale contacten, zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding, informatie geven over diensten en hulpmiddelen, hulp bij administratie (ziekenfonds, rekeningen mee in ’t oog houden, budgettering), opvang en begeleiding van kinderen, ondersteuning bij de opvoeding.

Gezinszorg heeft ook een preventieve functie en de verzorgenden kunnen problemen signaleren aan de verantwoordelijke zorg. Waar nodig pleegt de verantwoordelijke overleg met andere hulpverleners of met de mantelzorg. Dit alles gebeurt met aandacht voor het zelfbeschikkingsrecht van de gebruiker, de wet op de privacy en de geheimhoudingsplicht. Alle hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Voor wie?

De dienst gezinszorg geeft hulp aan wie niet meer, of onvoldoende zelf kan instaan voor de huishoudelijke taken of eigen verzorging of aan wie ondersteuning nodig heeft. Dit geldt voor bejaarden, personen met een handicap, maar ook voor gezinnen die om een bepaalde reden het huishouden niet langer alleen redden. De bedoeling is dat de inwoners van Kontich zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De dienst geeft hulp zonder onderscheid te maken in leeftijd, ras, geslacht, gender, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of andere persoonlijke kenmerken.

De dienst heeft bijzondere aandacht voor gebruikers met verminderde welzijnskansen en voor specifieke doelgroepen zoals bij palliatieve zorg, zorg bij dementie, psychiatrische thuiszorg, personen met een beperking en complexe gezinssituaties. De dienst heeft ook bijzondere aandacht voor diversiteit. Daarvoor wordt waar nodig samengewerkt met de sociale dienst van OCMW Kontich en met diverse andere diensten.

Indien wij door een te grote vraag moeten selecteren, geven wij voorrang aan de meest zorgbehoevende in combinatie met de minst begoede hulpvrager. Reeds gekende cliënten binnen de eigen thuiszorgdiensten en meldingen vanuit de sociale dienst krijgen eveneens voorrang, dit uit oogpunt van de integrale zorg die we willen bieden. Onze dienst gezinszorg geeft geen kraamzorg.

Voorwaarden

De zorg wordt maximaal afgestemd op de reële behoeften van de gebruiker. We ondersteunen cliënten aanvullend op hun eigen mogelijkheden. Daarom houden wij rekening met de zelfredzaamheid van de hulpvrager en met bestaande mantelzorg en andere hulpverlening. Wij nemen dus niet zomaar alle taken over, maar spreken ook de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten aan en zoeken we mee naar de minst ingrijpende zorg.

Indien andere hulp of een combinatie van hulp aangewezen is, zal de verantwoordelijke zorg mee bekijken op welke manier die hulp best kan gegeven worden. Indien nodig wordt de cliënt verwezen naar een dienst of organisatie die wél de juiste hulp kan bieden.

Procedure

Bij iedere vraag komt de verantwoordelijke zorg op huisbezoek voor het sociaalfinancieel onderzoek en om de zorgbehoevendheid vast te stellen. Samen met de gebruiker wordt gekeken welke hulp nodig is en hoeveel. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een zorg en ondersteuningsplan dienst gezinszorg. Hiervan ligt één exemplaar bij de gebruiker en één bij de dienst. 

Bedrag

De financiële bijdrage is opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Bij het vaststellen van de gebruikersbijdrage per uur wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de zorgbehoevendheid van de gebruiker, die wordt gemeten via de verplichte invulling van de BelRAI-screener.

Een hoge zorgbehoevendheid volgens de BelRAI geeft een korting van € 0,65 per uur. Vanaf één jaar ononderbroken hulpverlening geldt bij hoge zorgbehoevendheid een bijkomende korting van € 0,25 per uur. Indien het aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg 60 uur of meer per maand bedraagt, wordt de bijkomende korting van € 0,35 per uur toegepast.

Voor hulp op onregelmatige uren geldt een toeslag op de gebruikersbijdrage:

  • Voor de uren gezinszorg op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur en op zaterdagen wordt de gebruikersbijdrage verhoogd met een toeslag van 30%.
  • Voor de uren gezinszorg die verleend worden op zon- en feestdagen wordt de gebruikersbijdrage verhoogd met een toeslag van 100%.
  • Voor hulp tussen 18u en 20u wordt een toeslag aangerekend van 15%.

De vervoerskosten van boodschappen worden aangerekend via de maandelijkse factuur. Dit bedraagt m.i.v. 1 juli 2022 aan € 0,41 per gereden kilometer. De gebruiker kan enkel bij uitzondering meerijden met een verzorgende en mits toestemming van de dienst.

Regelgeving

De dienst voor gezinszorg is een erkende dienst binnen de Vlaamse regelgeving van het woonzorgdecreet, bijlage I. De actuele regelgeving staat op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be

Uitzonderingen

Uitzonderlijk kan van de berekende bijdrage afgeweken worden in functie van de globale sociale en financiële situatie van het gezin. De beslissing hieromtrent behoort tot de verantwoordelijkheid van de dienst. Afwijking van de bijdrageschaal is slechts mogelijk na formele goedkeuring. De motivatie voor en de goedkeuring van de afwijking, evenals alle bewijsstukken ter staving, worden door de dienst in het persoonlijk dossier van de gebruiker bewaard. Afwijkingen zijn slechts geldig voor de duur van één jaar, en moeten jaarlijks herzien, gemotiveerd en goedgekeurd worden.

Bij onvoorzien ontslag uit het ziekenhuis of als tijdelijke vervanging van de vaste zieke mantelzorger kan gedurende maximum 14 dagen acute gezinszorg gegeven worden aan de forfaitaire bijdrage van 7,58 euro per uur of bij recht op een verhoogde tegemoetkoming aan 4,55 euro per uur. Vanaf 14 dagen moet het sociaalfinancieel onderzoek gebeuren en moet het dossier voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.