Gezinszorg

De dienst voor gezinszorg is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met erkenningsnummer GZ 258. Alle verzorgenden hebben een bekwaamheidsattest met een erkenningsnummer van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De verzorgenden helpen bij volgende taken: 

Huishoudelijke hulp: Boodschappen, was, strijk en verstelwerk, koken (eventueel voor enkele dagen), opmaak bedden, kasten ordenen, het gewone onderhoud zoals afstoffen, stofzuigen, dweilen en ramen poetsen in gebruikte woonruimten. De verzorgende mag nooit meer dan de helft van de beschikbare tijd poetsen.

Persoonsverzorging: Hulp bij bad en douche, hulp bij aan- en uitkleden, haar- en nagelverzorging, tanden poetsen, ondersteuning van de zelfredzaamheid, toezicht op de fysieke veiligheid, rekening houden met medische adviezen, bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts of van geneesmiddelen die vrij zijn van voorschrift. Voor alle bijstand bij gebruik van geneesmiddelen is een duidelijk medicatieschema en zorgafsprakenformulier noodzakelijk. Verder kunnen zij begeleiden bij bij eten en drinken, bij verplaatsingen, bij voorgeschreven oefeningen of controle op gezondheid en hygiëne.

Psycho-sociale en (ped)agogische ondersteuning: Ondersteuning bij emotionele problemen, gezelschap bieden, een praatje maken, stimuleren van de sociale contacten, zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding, informatie geven over diensten en hulpmiddelen, hulp bij administratie (ziekenfonds, rekeningen mee in ’t oog houden, budgettering), opvang en begeleiding van kinderen, ondersteuning bij de opvoeding.

Voor wie?

De dienst gezinszorg geeft hulp aan wie niet meer, of onvoldoende zelf kan instaan voor de huishoudelijke taken of eigen verzorging of aan wie ondersteuning nodig heeft. Dit geldt voor bejaarden, personen met een handicap, maar ook voor gezinnen die om een bepaalde reden het huishouden niet langer alleen redden. De bedoeling is dat de inwoners van Kontich zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Voorwaarden

We ondersteunen cliënten aanvullend op hun eigen mogelijkheden. Daarom houden wij rekening met de zelfredzaamheid van de hulpvrager en met bestaande mantelzorg en andere hulpverlening. Wij nemen dus niet zomaar alle taken over, maar spreken ook de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten aan.

Procedure

Bij iedere vraag komt de verantwoordelijke zorg op huisbezoek om de hulp te bespreken en taakafspraken te maken. 

De hulp is beperkt in tijd en voor bepaalde vooraf afgesproken taken, die schriftelijk worden vastgelegd. Een exemplaar van dit taakafsprakenblad ligt bij de cliënt als werkinstrument voor de verzorgenden. 

Bedrag

De financiële bijdrage is opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Bij het vaststellen van de bijdrage worden vijf parameters gehanteerd :
1. de middelen en de lasten van de gebruiker die toelaten om het maandelijkse netto-inkomen te bepalen;
2. de gezinssamenstelling die resulteert in de bepaling van een code.
Nadat deze twee parameters zijn vastgesteld kan, gebruik makend van de schalen, de basisbijdrage worden bepaald;
3. de BEL-score van de gebruiker van de gezinszorg. Indien de BEL-score gelijk is aan of hoger dan 35 moet een korting van 0,65 euro per uur worden toegepast en dit vanaf het eerste uur van de hulp- en dienstverlening;
4. de duur van de hulp- en dienstverlening. Vanaf één jaar ononderbroken hulpverlening moet een korting van 0,25 euro per uur worden toegepast. De termijn van één jaar start bij de vaststelling van een Bel-profielscore van gelijk of hoger dan 35. Indien de hulpverlening minder dan 13 weken wordt onderbroken, loopt de termijn van één jaar door. Indien de hulpverlening 13 weken of meer wordt onderbroken, start een nieuwe termijn van één jaar;
5. de intensiteit van de hulp- en dienstverlening. Indien het aantal effectief gepresteerde uren gezinszorg 60 uur of meer per maand bedraagt moet een korting van 0,35 euro per uur worden toegepast.

Gebruikers met een BEL-score lager dan 35 kunnen dus niet genieten van de verplichte kortingen.

De vervoerskosten van boodschappen worden aangerekend via de maandelijkse factuur. Dit bedraagt m.i.v. 1 augustus 2018 € 0,35 per gereden kilometer. De gebruiker kan enkel bij uitzondering meerijden en mits toestemming van de dienst.

Regelgeving

De dienst voor gezinszorg is een erkende dienst binnen de Vlaamse regelgeving van het woonzorgdecreet, bijlage I. De actuele regelgeving staat op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid www.zorg-en-gezondheid.be

Uitzonderingen

Uitzonderlijk kan van de berekende bijdrage afgeweken worden in functie van de globale sociale en financiële situatie van het gezin. De beslissing hieromtrent behoort tot de verantwoordelijkheid van de dienst. Afwijking van de bijdrageschaal is slechts mogelijk na formele goedkeuring. De motivatie voor en de goedkeuring van de afwijking, evenals alle bewijsstukken ter staving, worden door de dienst in het persoonlijk dossier van de gebruiker bewaard. Afwijkingen zijn slechts geldig voor de duur van één jaar, en moeten jaarlijks herzien, gemotiveerd en goedgekeurd worden.

Bij onvoorzien ontslag uit het ziekenhuis of als tijdelijke vervanging van de vaste zieke mantelzorger kan gedurende maximum 14 dagen acute gezinszorg gegeven worden aan de forfaitaire bijdrage van 7,58 euro per uur of bij recht op een verhoogde tegemoetkoming aan 4,55 euro per uur. Vanaf 14 dagen moet het sociaal-financieel onderzoek gebeuren en moet het dossier voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.