Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook ons lokaal bestuur, is verplicht haar burgers zélf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heb je als burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd.

Belangrijke aspecten van deze openbaarheid van bestuur zijn:

1) Inzagerecht documenten 

Alle bestuursdocumenten zijn in principe openbaar. Dit wil zeggen dat je ze kan inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen om andere belangen te beschermen. 

2) Inspraak

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te laten horen in de gemeentelijke besluitvorming. We organiseren bijvoorbeeld regelmatig inspraakvergaderingen.

Ook onze adviesraden spelen hierbij een belangrijke rol. Ze geven het lokaal bestuur advies over bepaalde delen van het gemeentelijk beleid en zorgen voor het contact tussen de burger en het lokaal bestuur.

3) De publieksvragen