Wilsverklaring inzake euthanasie

Dit product is enkel op afspraak.

EUTHANASIE

De euthanasiewet laat toe dat je voorafgaand een wilsverklaring opstelt om euthanasie te laten uitvoeren wanneer je niet meer in staat bent het zelf te vragen. Deze voorafgaande wilsverklaring is enkel geldig voor wanneer je ooit in een onomkeerbare coma terechtkomt. Je kan bij de dienst burgerzaken terecht om een wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren. 

Elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan in een schriftelijke verklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien hij/zij niet meer wilsbekwaam is of dat hij/zij zich in een situatie zou bevinden waar euthanasie toegepast mag worden volgens de wet van 28 mei 2002 met betrekking tot euthanasie. 

Een wilsverklaring inzake euthanasie blijft geldig voor een periode van vijf jaar. Het is dus van het grootste belang om ze, indien gewenst, tijdig te vernieuwen. 
Voor de registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie kan gebruik gemaakt worden van een modelformulier. Met dit formulier kan je ook een wilsverklaring herbevestigen, herzien of intrekken. 
Bij het invoeren van de wilsverklaring door de gemeentelijke ambtenaar wordt de juistheid van de informatie nagegaan op basis van het rijksregister van de natuurlijke personen en wordt het respect voor de privacy gegarandeerd. 

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin de betrokkene vraagt dat er euthanasie wordt verricht als hij door een ziekte of door een ongeval wordt getroffen en daardoor een ernstige en ongeneeslijke aandoening krijgt en zo op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. 

Getuigen 
De wilsverklaring moet door twee getuigen op papier worden gezet. Minstens één van de getuigen mag geen erfgenaam zijn of materieel belang hebben bij de dood van de patiënt (dus geen familielid zijn of geen begunstigde in een testament). Door ondertekening bevestigen de getuigen dat betrokkene de wilsverklaring vrijwillig heeft opgemaakt, beschikkend over al zijn verstandelijke vermogens (m.a.w. wilsbekwaam is). Hij/zij wordt verder niet betrokken bij mogelijk overleg. 

Vertrouwenspersonen 
De betrokkene kan, maar dit is geen verplichting, één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die ermee belast worden hem in dit geval te vertegenwoordigen in gesprekken met de dokters. Voorwaarde is dat deze vertrouwenspersoon niet de eigen dokter is. Het is de taak van de vertrouwenspersoon de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. De vertrouwenspersoon mag ook voordien opgetreden zijn als getuige. 

Opgelet: de behandelende arts of leden van het verplegend/verzorgend team kunnen nooit optreden als vertrouwenspersoon. 

De verzoeker, getuigen en eventuele vertrouwenspersonen ondertekenen de verklaring. 

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers en kan je terugvinden op de achterzijde van je identiteitskaart. 
Het nummer begint met je (omgekeerde) geboortejaar –maand en –datum. 
Vb. je bent geboren op 15 januari 1970 ? Je rijksregisternummer begint dan als volgt: 70.01.15.XXX.XX 

NEGATIEVE WILSVERKLARING

Via deze weg kan je in detail noteren welke behandeling(en) en onderzoek(en) je NIET meer wenst, indien je definitief en onomkeerbaar wilsonbekwaam bent. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren.

Je stelt een negatieve wilsverklaring op en duidt hierin een formele vertegenwoordiger aan. De wilsverklaring bewaar je zelf en je geeft bij voorkeur 1 exemplaar aan je vertegenwoordiger en aan je behandelende (huis)arts. Je kan ze niet laten registreren.

De negatieve wilsverklaring blijft onbeperkt van kracht, tenzij je ze herroept.

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

U kunt een wilsverklaring opstellen als u meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke,door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

U kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

U kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Als u dit wilt, kunt u de wilsverklaring ook laten registreren bij uw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Wat meebrengen

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt