Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in Kontich, bevestigd wilt zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid. 

Dit document geeft aan of een overwogen project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning. Hiervoor moeten een aanvraagformulier samen met een schetsontwerp van de geplande werken ingediend worden.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van geldigheid van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Wordt je aanvraag gunstig geadviseerd dan blijft het attest 2 jaar geldig, onder voorbehoud van wijzigingen van het geldende RUP of van de regelgeving in die periode.

Procedure

Hoe vraag ik het attest aan?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

Deze info vindt u voortaan op de site van het omgevingsloket (directe link).

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening