Verkavelingsvergunning

Verkavelingen

Wat is een verkaveling

Projectbespreking bij de dienst omgeving

Samenstelling verkavelingsaanvraag

Formaliteiten na het verkrijgen van een verkavelingsvergunning

Formulieren

Wat is een verkaveling?

Wanneer je een perceel grond verdeelt in twee of meer kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw, ben je verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen.


De aanvraag voor een verkavelingsvergunnig zit vervat in de omgevingsvergunning en moet aangevraagd worden via het omgevingsloket. Nadat het college de vergunning heeft verleend, kunnen de kavels als bouwgrond te koop gesteld worden. Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop gesteld worden wanneer de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd.

Een verkavelingsvergunning wordt eveneens aangevraagd en verleend:

Wanneer je een perceel grond verdeelt in twee of meer kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden.
Wanneer je een perceel grond verdeelt met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Momenteel kan je de vergunde verkavelingsplannen en voorschriften digitaal aanvragen via onderstaand e-mail adres.


terug

Procedure verkavelingsaanvraag

Volgens de algemene regel moet u een stedenbouwkundige aanvraag doen voor het verdelen van gronden:

 • je informeert je grondig voordat je je project begint
 • je maakt een plan in samenwerking met een landmeter, of zonder
 • je houdt een voorbespreking van het project bij de dienst omgeving
 • je stelt het aanvraagdossier samen.
 • je dient het dossier in.

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:

 • kijkt na of de aanvraag volledig is
 • vraagt de nodige adviezen
 • zorgt voor het openbaar onderzoek indien nodig
 • geeft een stedenbouwkundig advies aan het college
 • vraagt het college om een beslissing te nemen

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.

 • je hangt de beslissing uit op de plaats van de bouwwerken.
 • je voert de voorwaarden opgelegd in de vergunning uit
 • het college van burgemeester en schepenen stelt het verkoopbaarheidsattest op
 • je kan starten met de verkoop

terug

Projectbespreking dienst Omgeving

Voor advies en het bespreken van een project maak je een afspraak met de dienst omgeving. Volgende documenten neem je mee naar de afspraak:

 • Meerdere foto’s die een beeld geven van het project en het perceel dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. 
 • Schetsen en grondplannen van bestaande en nieuwe toestand.
 • Bij een volume hoger dan 2000m³ of een oppervlakte groter dan 0,5 ha is een studie vereist, waarbij de aansluitingen met aanpalende panden en de omgeving een belangrijk element vormen, in de vorm van een maquette, 3D model of 3D schetsen.

De documenten bezorg je ten minste één week voor de bespreking aan de dienst omgeving op het mailadres vergunningen@kontich.be.

terug

Samenstelling verkavelingsaanvraag

Je dient jouw aanvraag in via het omgevingloket. Het is van belang dat je meteen een volledig dossier indient. Afhankelijk van welke activiteit je plant, bestaat je dossier uit verschillende vereiste documenten.

Voor de aanvraag van een nieuwe verkaveling zijn de belangrijkste documenten:

 • aanvraagformulier nieuwe verkaveling 
 • motivatienota
 • omgevingsplan met voorstelling van de bestaande toestand
 • omgevingsplan met voorstelling van de nieuwe toestand
 • verkavelingsontwerp
 • minstens twee terreinprofielen
 • stedenbouwkundige voorschriften
 • minstens zes kleurenfoto’s van het terrein of gebouw en aanpalende percelen 
 • milieueffectenrapport 
 • een voorstel tot compensatie en indien nodig een eensluidend verklaard afschrift van de ministeriële beslissing tot ontheffing van het verbod tot ontbossing, als de aanvraag een ontbossing met zich meebrengt die gecompenseerd moet worden
 • last bescheiden woonaanbod

Voor de aanvraag van een verkavelingswijziging:

 • aanvraagformulier verkavelingswijziging
 • liggingsplan 
 • omgevingsplan met voorstelling van de bestaande toestand 
 • omgevingsplan met voorstelling van de nieuwe toestand 
 • verkavelingsontwerp 
 • minstens twee terreinprofielen

terug

Formaliteiten na het verkrijgen van een verkavelingsvergunning

Wanneer je de omvevingsvergunning voor verkaveling ontvangt, mag je de gronden nog niet te koop stellen. Je moet eerst rekening houden met volgende stappen:

Aanplakking

Je bent verplicht om de bekendmaking van de vergunning ter plaatse uit te hangen. De aanplakking gebeurt op de grens tussen het openbaar en privédomein. Je brengt de mededeling aan op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg. De mededeling hangt tijdens de hele duur van de aanplakking goed zichtbaar en leesbaar op.

De aanplakking moet gebeuren binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing en dit gedurende een periode van 30 dagen.
Je kan jouw affiche met de beslissing afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 - 2550 Kontich tijdens de openingsuren zodra je bericht hebt gekregen van het omgevingsloket dat er een beslissing werd genomen in jouw dossier.
Zodra de bekendmaking is aangeplakt, registreer je dit in het omgevingsloket.

Als aan alle voorwaarden opgesomd in de vergunning voldaan is en de nodige bewijzen daarvan zijn overgemaakt, kan het verkavelingsattest of verkoopbaarheidsattest worden afgeleverd.

Als het verkavelingsattest is afgeleverd mogen worden verkocht zoals beschreven in de verkavelingsvergunning.

terug

Formulieren