Procedure melding

  • een melding doe je aan de hand van het meldingsformulier.
  • bij dit formulier voeg je een aanvraagdossier, samengesteld zoals een aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning. Het kan dus zijn dat je met een architect moet werken.
  • het volledige dossier dient u in in tweevoud. Ofwel geef je het tegen ontvangstbewijs af op de dienst omgeving, ofwel stuur je het aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen.
  • de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar gaat na of aan alle voorwaarden voor meldingen is voldaan. Is dit niet het geval, dan wordt je per brief meegedeeld waarom de melding niet correct is en stopt het dossier.
  • het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding als aan de voorwaarden voldaan is. Je ontvangt hiervan een bevestiging. De aktename wordt opgenomen in het vergunningenregister.
  • de aanvrager dient het afschrift van de meldingsakte ten minste 30 dagen te worden uitgehangen.
  • als je de werken niet gestart bent binnen de 2 jaar te rekenen van de datum van afgifte, vervalt de melding.