Premie Energie- of renovatieaudit voor sociale doelgroepen

Deze premie kan enkel nog aangevraagd worden voor werken die uitgevoerd werden voor 15 mei 2023. Energetische renovaties die na 15 mei 2023 werden uitgevoerd, komen mogelijks in aanmerking voor de nieuwe premie voor energiebesparende maatregelen.

Energie- of renovatieaudit: een grondige doorlichting van de volledige energiehuishouding van een woning met daaraan gekoppeld een actieplan tot maatregelen.

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de premie aanvraagt. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van de vooropgestelde resulterende werken aan de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De premie kan aangevraagd worden door:

 1. de eigenaar van de woning
 2. de gebruiker of huurder van de woning op voorwaarde dat er een schriftelijke toelating van de eigenaar is bijgevoegd.

Om in aanmerking te komen als sociale doelgroep moet men voldoen aan:
je bent woonachtig in de gemeente Kontich

 1. Je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • ofwel is je gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan 30.640 euro (te verhogen met 1600 euro per persoon ten laste)
   ofwel heb je een collectieve schuldenregeling
  • ofwel ben je een beschermde afnemer zoals bepaald in het Vlaams Energiebesluit
  • ofwel ben je een gezin dat onder het omnio-statuut val
 2. Je bezit niet meer dan 1 onroerende eigendom

Het gemeentebestuur is in geen opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering, noch voor eventuele fouten en schade die kan voortvloeien uit de genomen werkzaamheden.

Voorwaarden

Het uitvoeren van een energie- of renovatieaudit word enkel toegekend op voorwaarde dat:

 • de audit wordt uitgevoerd een energiedeskundige type B of EPB-verslaggever;
 • de aanvrager behoord tot de hierboven beschreven sociale doelgroep.

Procedure

 1. De premieaanvraag wordt ingediend bij de dienst Omgeving binnen het jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum geldt als bewijs), op straffe van verval van de premies.
 2.  De aanvraag omvat:
  • het volledig ingevulde en ondergetekende aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld;
  • indien van toepassing een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien vereist volgens artikel 4 §1. 2°;
  • attest van het O.C.M.W. of inkomensattest van gezamenlijk belastbaar inkomen.

Bedrag

Binnen de door de gemeente voorziene beschikbare budgetten wordt een subsidie verleend voor:

 • het uitvoeren van een energie- of renovatieaudit in een bestaande woning: 90% van de kostprijs met een maximum van 450 euro per adres.
 • het uitvoeren van een E-scan via het project energiesnoeiers, waarbij er voor een bedrag van maximaal 100 euro bijkomende energiebesparende maatregelen kunnen genomen worden bovenop het voorziene bedrag.

Afhandeling

Binnen de 60 dagen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren, vooraleer over te gaan tot uitbetaling van de premie

De uitbetaling van de premie gebeurt in de loop van december van het aangevraagde jaar. Laattijdige betalingen kunnen geenszins leiden tot een schadevergoeding of interesten.

Annulatie of terugvordering van de premie

Het gemeentebestuur behoudt het recht om de premie niet uit te betalen of indien dit reeds gebeurd zou zijn, de premie terug te vorderen, indien blijkt dat:

 • de bepalingen van dit reglement of andere wettelijke bepalingen, zoals de VLAREM II voorwaarden, niet worden nageleefd;
 • valse verklaringen worden afgelegd in het aanvraagformulier;
 • toegang weigeren aan een gemeenlijke ambtenaar of een persoon in opdracht van de gemeente om de controle uit te voeren;
 • het niet goed onderhouden waardoor de installatie niet meer in goede staat is of niet meer optimaal werkt;
 • het verwijderen van de installatie op minder dan 10 jaar na het verkrijgen van de premie.

Regelgeving

Dit besluit treedt in werking op 19 november 2018.