Premie Warmtepompsysteem

Deze premie kan enkel nog aangevraagd worden voor werken die uitgevoerd werden voor 15 mei 2023. Energetische renovaties die na 15 mei 2023 werden uitgevoerd, komen mogelijks in aanmerking voor de nieuwe premie voor energiebesparende maatregelen.

Warmtepompsystemen of -boiler: systemen die warmte op een relatief laag temperatuurniveau onttrekken aan lucht, grond of water en door middel van een compressor deze warmte op hoger temperatuurniveau terug afgeven en gebruiken voor woning- en/of sanitaire verwarming. 

Een combiwarmtepomp: een warmtepomp die instaat voor zowel de verwarming als de productie van warm sanitair water.

Behoren niet tot deze definitie: omgekeerde warmtepompsystemen die een gebouw koelen (airco-installaties)

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de premie aanvraagt. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van de vooropgestelde resulterende werken aan de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De premie kan aangevraagd worden door:

 1. de eigenaar van de woning;
 2. de gebruiker of huurder van de woning op voorwaarde dat er een schriftelijke toelating van de eigenaar is bijgevoegd.

Het gemeentebestuur is in geen opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering, noch voor eventuele fouten en schade die kan voortvloeien uit de genomen werkzaamheden.

Voorwaarden

De premie wordt enkel toegekend indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het betreft een bestaande woning.
 • De plaatsing moet geschieden door een geregistreerd aannemer, in overeenstemming met alle wetten, normen (Belgische en Europese), reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De plaatsing, het onderhoud of het bouwen van de installaties moet gebeuren conform alle wettelijke bepalingen zo nodig met de noodzakelijke vergunning (omgevingsvergunning) indien deze activiteit meldings- of vergunningsplichtig wordt geacht, hetzij door de VCRO, hetzij door de Vlarem indelingslijst.
 • De warmtepomp staat uitsluitend in voor de hoofdverwarming, er mag met andere woorden geen andere vorm van verwarming in de woning aanwezig zijn.
 • De warmtepomp beschikt over een Europees productlabel. De minimaal vereiste productlabels zijn als volgt:
  • Geothermische warmtepomp: A++
  • Lucht-water warmtepomp: A+
  • Hybride warmtepomp: A+
  • Lucht-lucht warmtepomp: A+
 • De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboilers minstens 3,5 voor bodem/water warmtepompen bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.

Procedure

 1. De premieaanvraag wordt ingediend bij de dienst omgeving binnen het jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum geldt als bewijs), op straffe van verval van de premies.
 2.  De aanvraag omvat:
  • het volledig ingevulde en ondergetekende aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld;
  • een kopie van de facturen van de investering;
  • minimum 3 foto's van de uitgevoerde werken;
  • indien van toepassing een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien vereist volgens artikel 4 §1. 2°.

Bedrag

De premie voor het plaatsen van warmtepompsystemen bedraagt 10% van de kostprijs (inclusief BTW en plaatsing) met een maximum van 300 euro per adres. Het maximumbedrag voor het plaatsen van een combiwarmtepomp bedraagt 650 euro per adres.


Afhandeling

Binnen de 60 dagen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren, vooraleer over te gaan tot uitbetaling van de premie

De uitbetaling van de premie gebeurt in de loop van december van het aangevraagde jaar. Laattijdige betalingen kunnen geenszins leiden tot een schadevergoeding of interesten.

Annulatie of terugvordering van de premie

Het gemeentebestuur behoudt het recht om de premie niet uit te betalen of indien dit reeds gebeurd zou zijn, de premie terug te vorderen, indien blijkt dat:

 • de bepalingen van dit reglement of andere wettelijke bepalingen, zoals de VLAREM II voorwaarden, niet worden nageleefd;
 • valse verklaringen worden afgelegd in het aanvraagformulier;
 • toegang weigeren aan een gemeenlijke ambtenaar of een persoon in opdracht van de gemeente om de controle uit te voeren;
 • het niet goed onderhouden waardoor de installatie niet meer in goede staat is of niet meer optimaal werkt;
 • het verwijderen van de installatie op minder dan 10 jaar na het verkrijgen van de premie.

Regelgeving

Dit besluit treedt in werking op 19 novemberi 2018.