Premie Thermische zonne-installatie

Deze premie kan enkel nog aangevraagd worden voor werken die uitgevoerd werden voor 15 mei 2023. Energetische renovaties die na 15 mei 2023 werden uitgevoerd, komen mogelijks in aanmerking voor de nieuwe premie voor energiebesparende maatregelen.

Thermische zonne-installaties (zonneboiler) zijn installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en verdelen.

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de premie aanvraagt. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van de vooropgestelde resulterende werken aan de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De premie kan aangevraagd worden door:

 1. de eigenaar van de woning
 2. de gebruiker of huurder van de woning op voorwaarde dat er een schriftelijke toelating van de eigenaar is bijgevoegd.

Het gemeentebestuur is in geen opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering, noch voor eventuele fouten en schade die kan voortvloeien uit de genomen werkzaamheden.

Voorwaarden

Binnen de door de gemeente voorziene beschikbare budgetten wordt een premie toegekend voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie op voorwaarde dat:

 • het plaatsen dient te gebeuren conform de technische voorlichting 212 van het WTCB 'Leidraad voor de installaties van zonneboilers';
 • de collector is getest, volgens en conform aan EN 12975, of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen is getest, volgens en conform EN 12977;
 • de thermische zonne-installatie moet minstens instaan voor de verwarming van het sanitair water, al dan niet gecombineerd met woningverwarming en/of zwembadverwarming.

Procedure

 1. De premieaanvraag dient ingediend te worden bij de dienst omgeving binnen het jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum geldt als bewijs), op straffe van verval van de premies.
 2.  De aanvraag omvat:
  • het volledig ingevulde en ondergetekende aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld;
  • een kopie van de facturen van de investering;
  • minimum 3 foto's van de uitgevoerde werken;
  • hydraulisch schema van de installatie of technische fiche;
  • indien van toepassing een schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien vereist volgens artikel 4 §1. 2°.

Bedrag

In nieuwbouwwoningen bedraagt de premie 10% van de kostprijs met een maximumbedrag van 400 euro.

In bestaande woningen bedraagt de premie 15% van de kostprijs met een maximumbedrag van 500 euro.

Afhandeling

Binnen de 60 dagen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur heeft het recht de uitgevoerde werken te controleren, vooraleer over te gaan tot uitbetaling van de premie

De uitbetaling van de premie gebeurt in de loop van december van het aangevraagde jaar. Laattijdige betalingen kunnen geenszins leiden tot een schadevergoeding of interesten.

Annulatie of terugvordering van de premie

Het gemeentebestuur behoudt het recht om de premie niet uit te betalen of indien dit reeds gebeurd zou zijn, de premie terug te vorderen, indien blijkt dat:

 • de bepalingen van dit reglement of andere wettelijke bepalingen, zoals de VLAREM II voorwaarden, niet worden nageleefd;
 • valse verklaringen worden afgelegd in het aanvraagformulier;
 • toegang weigeren aan een gemeenlijke ambtenaar of een persoon in opdracht van de gemeente om de controle uit te voeren;
 • het niet goed onderhouden waardoor de installatie niet meer in goede staat is of niet meer optimaal werkt;
 • het verwijderen van de installatie op minder dan 10 jaar na het verkrijgen van de premie.

Regelgeving

Dit besluit treedt in werking op 19 november 2018.