Premie Vloerisolatie of Kelderisolatie

Een premie voor het plaatsen van vloerisolatie of kelderisolatie kan aangevraagd worden wanneer deze maatregelen wordt uitgevoerd naar aanleiding van (en conform) het benovatie-advies.

Voor wie?

Eigenaar en bewoner van de woning
 1. De woning waarvoor een premie wordt aangevraagd de enige woning in exclusieve volle eigendom of in niet gedeeld vruchtgebruik.
 2. Het inkomen van de eigenaars is lager of gelijk is aan de laagste inkomenscategorie van de mijn verbouwpremie. Voor het jaar 2023 worden volgende inkomensgrenzen gehanteerd:
  • 40 730 euro voor een alleenstaand persoon;
  • 57 020 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste;
  • 57 020 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste.
Verhuurder van de woning
 1. De premie kan enkel aangevraagd worden door natuurlijke personen tenzij de aanvraag wordt ingediend worden door de VME indien van toepassing.
 2. De woning beschikt over een conformiteitsattest.
 3. De verhuurder van de woning komt in aanmerking indien de woning verhuurd wordt via een sociale woonmaatschappij
 4. Indien niet verhuurd wordt via en sociale woonmaatschappij mag de huurprijs niet hoger zijn dan onderstaande bedragen. Voor het jaar 2023 worden volgende huurprijzen gehanteerd:
Type huurwoning Huurprijs
Studio of woning met 1 slaapkamer Max. 790 euro
Woning met 2 slaapkamers. Max. 948 euro
Woning met 3 slaapkamers. Max. 1.106 euro
Woning met 4 slaapkamers of meer. Max. 1.185 euro

Voorwaarden

Een premie wordt gegeven indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • De woning is gelegen op het grondgebied van Kontich, is 15 jaar of ouder en wordt bestemd als hoofdverblijfplaats.
 • De energetische maatregel wordt aanbevolen in het benovatie-advies en de uitvoering gebeurt zoals omschreven in het advies.
 • De facturen mogen niet meer dan 2 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.

Procedure

 1. De premieaanvraag wordt ingediend bij de dienst omgeving binnen het jaar na de uitvoering van de werken (factuurdatum geldt als bewijs).
 2. De eerste energetische maatregel moet worden uitgevoerd binnen de twee jaar na het ontvangen van het benovatie-advies. Energetische maatregelen komen in aanmerking voor een premie tot vijf jaar na het ontvangen van het benovatie-advies.
 3. De aanvraag omvat:
  • Het volledig ingevulde en ondergetekende aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld.
  • Een kopie van de facturen van de investering.
  • Minimum 3 foto's van de uitgevoerde werken.
  • Attest van de aannemer (formulier van de mijnverbouwpremie)
  • Benovatie-advies dat wordt opgesteld door een erkende benovatie-coach.
  • Indien van toepassing een kopie van het laatst beschikbare aanslagbiljet waarop het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van de eigenaars (en wettelijke partner) staat vermeld.
  • Indien van toepassing een geldende huurovereenkomst met een contractduur van minstens 6 jaar waarop de basishuurprijs staat vermeld. Met de ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de eigenaar op eer en geweten dat geen enkele huurverhoging wordt doorgevoerd op grond van het gesubsidieerde deel van de werken.
  • Indien van toepassing een verklaring waaruit blijkt dat de maximum huurprijzen, zoals beschreven in artikel 3, §4, 2° zullen worden gerespecteerd. Bij verhuur van de woning bezorgt de verhuurder binnen de 30 dagen een huurovereenkomst met een contractduur van minstens 9 jaar waaruit blijkt dat de maximum huurprijzen zoals beschreven in artikel 3, §4, 2° worden gerespecteerd.

Bedrag

De premie voor het plaatsen van vloerisolatie bedraagt 10 euro/m2 met een maximum bedrag van 500 euro per aanvraag. Een premie wordt verleend binnen de voorziene beschikbare budgetten.

Afhandeling

Binnen de 60 dagen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Een laattijdige beslissing kan geenszins leiden tot een schadevergoeding of interesten.

Regelgeving

Het reglement treedt in werking vanaf 15 mei 2023 en vervangt het gemeentelijk subsidiereglement voor energiebesparende en renoverende maatregelen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 november 2018.

Meer info

Meer informatie over de benovatiecoach vind je hier.

Meer informatie over de Mijn VerbouwPremie vind je hier.

Meer informatie over de EPC label premie vind je hier.

Meer informatie over de Vlaamse renovatieverplichting vind je hier.