PL0263 - MER Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen - ter inzagelegging

Op 22 januari 2020 deelt het Team MER van Vlaanderen mee dat door de provincie Antwerpen de procedure voor het opstellen van het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen werd opgestart.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 9 januari 2020.De provincie Antwerpen werkt , net zoals de andere Vlaamse provincies, momenteel aan de opmaak van een provinciaal Beleidsplan Ruimte overeenkomstig art. 2.1.1 t.e.m. 2.1.4 en art. 2.1.8 t.e.m. 2.1.10 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 houdende de nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen.

De provincieraad keurde op 23 mei 2019 de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen goed.

De publieke raadpleging van deze conceptnota liep van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019. De conceptnota is een belangrijke tussenstap om te komen tot een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Het geeft kernachtig de ambitie weer en maakt een discussie op hoofdlijnen mogelijk.

Deze conceptnota is opgebouwd uit twee luiken:

· Strategische visie De strategische visie beschrijft de algemene ambitie, een aantal trends en uitdagingen, het huidige gebruik van de ruimte en de manier waarop de provincie de visie wil aanpakken.

· Beleidskaders De strategische visie krijgt een concrete uitwerking in de drie beleidskaders namelijk ‘ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘levendige kernen’ en ‘verdichten en ontdichten van de ruimte’.

2.1 De strategische visie

Het provinciaal ruimtelijk beleid moet een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling faciliteren. Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen vult deze gemeenschappelijke ambitie verder in voor de provincie Antwerpen.

Om daartoe te komen, worden 4 ruimtelijke principes en 7 strategieën geformuleerd.

2.1.1 Vier ruimtelijke principes

De 4 ruimtelijke principes uit de strategische visie, die de basis zijn om een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te faciliteren, zijn:

· zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;

· veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen;

· nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen;

· eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet.

Deze principes zijn algemeen en robuust en kunnen op lange termijn blijven doorwerken, ook al verandert de context.

2.1.2 Zeven strategieën

De vier principes worden voor de provincie Antwerpen vertaald in zeven strategieën. Met deze strategieën maakt de provincie Antwerpen keuzes die cruciaal zijn voor het vormgeven van de ruimte in de toekomst:

· Offensieve open ruimte De beheerders van de open ruimte, m.n. natuur, landbouw, water en recreatie ontplooien zich samen en op een duurzame en gelijkwaardige manier om elkaar en de open ruimte te versterken.

· Versterkte vervoerscorridors Goed gelegen multimodale vervoersknopen worden met elkaar verbonden door multimodale vervoerscorridors.

· Sluitend locatiebeleid voor (hoog-)dynamische functies (Hoog-)dynamische voorzieningen en bedrijvigheid worden in eerste instantie verweven in multimodaal ontsloten kernen. Functies die niet verweefbaar zijn in kernen, worden gebundeld aan multimodale vervoersknopen (buiten de kernen).

· Levendige kernen De levenskwaliteit, het behoud van karakter en identiteit is in elke kern belangrijk. Enkel de kernen die multimodaal ontsloten zijn en een hoog voorzieningenniveau hebben, zijn geschikt om de bevolkingsgroei op te vangen.

· Samenhangend ecologisch netwerk Een onafgebroken ecologisch netwerk van natuurgebieden, valleigebieden, kleine landschapselementen en (blauw) groene netwerken doorheen de open en de bebouwde ruimte creëren. Dit kan gaan van zeer grootschalige gebieden tot fijnmazige ingrepen.

· Energie-efficiëntie De provincie streeft met zijn ruimtelijk beleid naar een vermindering van het energieverbruik en kiezen voor een energie-efficiënte inrichting. Het bundelen van activiteiten creëert nabijheid, wat resulteert in minder en kortere verplaatsingen.

· Van versnippering naar bundeling Er wordt ingezet op een efficiënter ruimtegebruik zodat de provincie in staat is om de open, onverharde ruimte te vrijwaren en versterken. De provincie gaat de versnippering tegen en zet in op het bundelen van bebouwing. De financiële en ruimtelijke meerwaarde van de verdichting aan multimodale vervoersknopen kan worden gekoppeld aan ontsnippering van de open ruimte. De kosten en baten van de ontwikkeling voor de private sector en de overheid kunnen op die manier evenwichtig verdeeld worden.

De kennisgeving van het dossier 'Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen' wordt ter inzage gelegd van 3 februari tot en met 2 april 2020.

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen aangaande de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

De bevolking kan tot en met 2 april 2020 opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.