OVAM 6589 - Bodemsaneringsproject: Pierstraat 229-231

OVAM dossiernummer 6589 - Op 19 oktober 2023 ontving de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) het verslag met als titel 'Bodemsaneringsproject: Pierstraat 229-231 - 2550 Kontich' opgemaakt door Tauw België NV.

In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van alle activiteiten/inrichtingen die aanzien kunnen worden als saneringsmaatregelen en die krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn.

Nummer Rubriek VLAREM-rubriek
2.3 Grondwateronttrekking incl. drijflaagverwijdering met debiet van minder dan 5.000 m³/jaar en waarvan minstens één onttrekkingsput een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium 53.8.1.b)
3.1 Afvalwaterzuiveringsinstallatie en lozen (incl. gevaarlijke stoffen – bijlage 2C van VLAREM I) 3.6.3.2

Overeenkomstig artikel 86 van het Bodemsaneringsdecreet ligt het bodemsaneringsproject ter inzage van het publiek van 21 november 2023 tot en met 21 december 2023 tijdens de openingsuren bij de dienst Omgeving, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich.

Gedurende die periode kunnen schriftelijke bezwaren en opmerkingen bezorgd worden aan het College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst Omgeving, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich.

Vermeld hierbij het OVAM dossiernummer 6589.